Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Aktualności

 • Zasady rekrutacji do przedszkoli 20232023-01-31

  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

  I. Rekrutacja

  Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przez Gminę Wieluń biorą udział:
   dzieci urodzone w latach 2017– 2020,
   dzieci z rocznika 2016 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń odbywa się na wolne miejsca w poszczególnych oddziałach przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi oraz obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wieluń.

  UWAGA
   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli od 16 sierpnia 2023 r.
   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieluń mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń od 24 sierpnia 2023 r. jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.
   Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2023/2024 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

  II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

  Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 1 lutego 2023 r. do 13 lutego 2023 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2023/2024 w terminie do 14 lutego 2023 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

  III. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń, przyjmowani są do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1) wielodzietność rodziny kandydata,
  2) niepełnosprawność kandydata,
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.

  Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych:
  1) dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie dziennym, lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym – 10 pkt;
  2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – 5 pkt;
  3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu – 3 pkt;
  4) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wieluń – 10 pkt;
  5) miejsce zamieszkania dziecka lub pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie przedszkole ma swoją siedzibę – 5 pkt;
  6) zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola – 5 pkt.

  Kryteria potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Nabór na wolne miejsca w poszczególnych oddziałach w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi rozpocznie się 20 lutego 2023 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System będzie uruchomiony od godz. 9.00 w dniu 20 lutego 2023 roku do godziny 15.00 w dniu 10 marca 2023 roku. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru (pierwszego w kolejności).

  Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
  1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
  3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydane dla rodzica lub rodziców, rodzeństwa kandydata,
  4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  6) oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 uchwały nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2016 r. i starszych) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego lub oświadczenie o ubieganiu się o odroczenie. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

  Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od 20 lutego 2023 r. od godz. 9:00 do 10 marca 2023 r. do godz. 15:00. Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku i oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
   zwrócić się do Burmistrza Wielunia o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz Wielunia w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

  Po weryfikacji wniosków:
   16 marca 2023 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka i kandydatów niezakwalifikowanych.
   27 marca 2023 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie od 28 marca do 12 kwietnia 2023 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
   wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
   wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
   na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola złożyć skargę do sądu administracyjnego.

  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu, prowadzącym oddziały integracyjne. 

 • Zasady rekrutacji do przedszkola 20212021-01-29

  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
  I. Rekrutacja
  Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do
  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przez Gminę Wieluń
  biorą udział:
  dzieci urodzone w latach 2015– 2018,
  dzieci z rocznika 2014 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono
  spełnianie obowiązku szkolnego.
  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje
  dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wieluń.
  UWAGA
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli od 16
  sierpnia 2021 r.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieluń mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do
  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń od 26 sierpnia 2021 r. jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.
  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 zapisać dziecko do innego przedszkola
  niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci
  zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
  II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego
  Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają
  jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie od 1 lutego 2021 r.
  do 12 lutego 2021 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu
  wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka.
  Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok
  szkolny 2021/2022 w terminie do 12 lutego 2021 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym
  terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.
  III. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne
  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez
  Gminę Wieluń, przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność
  zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.
  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
  oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   wielodzietność rodziny kandydata,
   niepełnosprawność kandydata,
   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
  zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane
  są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
  ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.
  Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych:
  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - Strona 1
  1. dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie
  dziennym, lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub
  studiuje w systemie dziennym – 10 pkt;
  2. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – 5 pkt;
  3. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu – 3 pkt;
  4. dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wieluń – 10 pkt;
  5. miejsce zamieszkania dziecka lub pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły podstawowej, na którego
  terenie przedszkole ma swoją siedzibę – 5 pkt;
  6. zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola – 5 pkt.
  Kryteria potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
  Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 lutego 2021 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka
  do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
  szkolny 2021/2022, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System będzie uruchomiony od godz.
  9.00 w dniu 15 lutego 2021 roku do godziny 15.00 w dniu 5 marca 2021 roku. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub
  będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym.
  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka
  do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem:
  https://przedszkola-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego:
  http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.
  Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności.
  Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice
  składają w przedszkolu pierwszego wyboru (pierwszego w kolejności).
  Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność
  z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
   orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych wydane dla rodzica lub rodziców, rodzeństwa kandydata,
   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
  wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
   oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 uchwały nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej
  w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
  dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
  oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
  złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910,
  z późn. zm).
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2014 r. i starszych) winni dołączyć do
  wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji
  obowiązku szkolnego.
  Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności
  informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
  Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od 15 lutego 2021 r. od godz. 9:00 do 5 marca 2021 r. do godz. 15:00. Wnioski
  weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - Strona 2
   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we
  wniosku i oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
   zwrócić się do Burmistrza Wielunia o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
  Burmistrz Wielunia w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  Po weryfikacji wniosków:
  15 marca 2021 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
  rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych.
  19 marca 2021 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
  Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej
  liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej
  wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej
  placówki.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek
  zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r.
  W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja
  z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
   wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola
  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
   wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
  otrzymania uzasadnienia,
   na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola złożyć skargę do sądu administracyjnego.
  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
  rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego
  w danym przedszkolu.
  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w
  przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
  przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
  wyrokiem.
  IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
  biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego nie
  biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych
  opiekunów w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu, prowadzącym oddziały integracyjne.
  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - Strona 3
 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola2017-04-02

 • Rekrutacja na rok szkolny 2017-20182017-02-21

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2017/2018

  L.p.

  Czynność

  Postępowanie

  rekrutacyjne

  Postępowanie

  uzupełniające

  1.

  Złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania do przedszkola (oddziału przedszkolnego)

  do 10.03.2017 r.

   

  2.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).

  01 - 31.03.2017 r.

  24.04 - 5.05.2017 r.

  3.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  03 - 06.04.2017 r.

  08 - 11.05.2017 r.

  4.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  7.04.2017 r.

  15.05.2017 r.

  5.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  10 - 18.04.2017 r.

  do 19.05.2017 r.

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  20.04.2017 r.

  22.05.2017 r.

   

 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola2016-05-16

 • Rekrutacja do odziaów przedszkolnych 2016-03-04

 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola2015-04-09

 • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych2015-02-23

  Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna na rok 2015/2016.

  Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  lub KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do oddziału przedszkolnego  u wychowawczyń w oddziałałach przedszkolnych w Turowie lub Kurowie. Wychowawczynie jak również dyrektor szkoły udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

 • Listy dzieci przyjętych do przdeszkola2014-04-13

 • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych2014-02-20

  Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna na rok 2014/2015.

  Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  lub KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do oddziału przedszkolnego  u wychowawczyń w oddziałałach przedszkolnych w Turowie lub Kurowie. Wychowawczynie jak również dyrektor szkoły udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.