Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Aktualności

 • Zasady rekrutacji do szkół podst.2023-01-31

    Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

  Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok
  szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku
  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będzie
  dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/. Dostęp
  możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/,
  w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.
  I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:
   ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany jest do
  szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). Miejsce
  zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych o zameldowaniu.
   WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli
  szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
   SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się
  o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz Wielunia na wniosek
  rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.
  ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie
  elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej do 14 lutego 2023 roku.
  WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi
  dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru,
  wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru (pierwszej w kolejności).
  Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia specjalnego, w tym w oddziale integracyjnym, wraz z
  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-
  Wychowawczych w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 2, w dniach 01.02.2023 r. – 13.02.2023 r.
  Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do kształcenia specjalnego w tym w oddziale integracyjnym, można
  pobrać na stronie: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.
  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału
  ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku
  szkolnym 2023/2024.
  W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej
  w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady
  takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.
  Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:
   Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024
  zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie
  z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.
   Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce
  w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
   Dziecko, które w roku szkolnym 2022/2023 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na
  wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której uczęszczało do oddziału
  przedszkolnego, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego po złożeniu zgłoszenia (tak jak
  dzieci zamieszkałe w obwodzie).
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – Strona 1
   Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są na podstawie
  liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu
  na przyjęcie kandydata.
   We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do
  najmniej preferowanej.
   Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych szkół
  pozaobwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem
  zamieszkania).
  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:
  1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;
  2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;
  3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej
  opieki - 3 pkt.
  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:
   Ad 1) - oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata uczęszcza
  do tej samej szkoły podstawowej;
   Ad 2) - oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego
  miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.
   Ad 3) - oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły zamieszkują
  krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).
  II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
  podstawowych
  I etap
  01.02.2023 r. - 15.02.2023 r. - wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie naboru.
  Wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej.
  01.02.2023 r. – 15.02.2023 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału
  integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  16.02.2023 r. - ustalenie liczby wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja i podanie
  ich do wiadomości w dniu 17.02.2023 r. do godz.15.00 pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.
  II etap – postępowanie rekrutacyjne
   20.02.2023 r. – 10.03.2023 r. – wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełniony,
  wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
   13.03.2023 r. – 15.03.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz
  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
   16.03.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
   17.03.2023 r. – 24.03.2023 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w elektronicznym systemie
  rekrutacji, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Możliwe
  jest również potwierdzenie w formie pisemnej złożone w szkole. Brak potwierdzenia będzie uznany za
  rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – Strona 2
   27.03.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)
  Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
  nadal dysponuje wolnymi miejscami w terminach określonych w zarządzeniu Nr 7/23 Burmistrza Wielunia
  z dnia 25 stycznia 2023 r.
  W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół pozaobwodowych,
  mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych
  miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.
  Harmonogram czynności
   24.04.2023 r. - 26.04.2023 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy dzieci zamieszkałych
  w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub WNIOSKU (do oddziału
  ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane, wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE
  składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
   27.04.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
   28.04.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
   04.05.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  IV. Tryb odwoławczy
   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
   Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych
  opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę
  punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.
   W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do
  dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
   Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
   Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – Strona 3
 • zasady rekrutacji na rok 20212021-01-31

  😆
  1
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
  Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok
  szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku
  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 będzie
  dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/. Dostęp
  możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/,
  w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.
  I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:
  ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany jest do
  szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). Miejsce
  zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych o zameldowaniu.
  WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli
  szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
  SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających
  się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz Wielunia na wniosek
  rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.
  ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie
  elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.
  WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi
  dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru,
  wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru (pierwszej w kolejności).
  Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia w oddziale integracyjnym wraz z orzeczeniem o potrzebie
  kształcenia specjalnego składa się w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu
  przy pl. Kazimierza Wielkiego 2, w dniach 01.02.2021 r. – 12.02.2021 r.
  Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do oddziału integracyjnego można pobrać na stronie:
  http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.
  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału
  ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku
  szkolnym 2021/2022.
  W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej
  w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady
  takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.
  Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:
   Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022
  zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie
  z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.
   Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce
  w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
  Dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie
  przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie
  mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której uczęszczało
  do oddziału przedszkolnego, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego po złożeniu zgłoszenia.
   Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są na podstawie
  liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu
  na przyjęcie kandydata.
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 – Strona 1
   We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do
  najmniej preferowanej.
   Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych szkół
  pozaobwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem
  zamieszkania).
  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:
  (1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;
  (2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;
  (3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej
  opieki - 3 pkt.
  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:
   Ad (1). oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata
  uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej;
   Ad (2). oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego
  miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.
   Ad (3). oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły zamieszkują
  krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm).
  II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
  podstawowych
  I etap
  01.02.2021 r. - 12.02.2021 r. - wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie naboru.
  Wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej.
  01.02.2021 r. – 12.02.2021 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału
  integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  12.02.2021 r. - ustalenie liczby wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja i podanie
  ich do wiadomości w dniu 15.02.2021 r. pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.
  II etap
  15.02.2021 r. – 05.03.2021 r. – wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełniony,
  wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
  08.03.2021 r. – 12.03.2021 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz
  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  15.03.2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  16.03.2021 r. – 18.03.2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego
  oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
  19.03.2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 – Strona 2
  Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
  nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół pozaobwodowych,
  mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych
  miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.
  Harmonogram czynności
  26.04.2021 r. - 27.04.2021 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy dzieci
  zamieszkałych w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub WNIOSKU (do
  oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane, wypełnione, i podpisane
  ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej
  preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
  28.04.2021 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.
  29.04.2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  30.04.2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  IV. Tryb odwoławczy
   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji
  rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
   Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych
  opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę
  punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez
  kandydata.
   W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do
  dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
   Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
   Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 – Strona 3
 • Rekrutacja zakończona2017-04-11

 • Rekrutacja na rok szkolny 2017-20182017-02-21

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2017/2018

   

  L.p.

  Czynność

  Postępowanie

  rekrutacyjne

  Postępowanie

  uzupełniające

  1.  

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  01 – 31.03.2017 r.

  12 – 26.05.2017 r.

  1.  

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  03 – 6.04.2017 r.

  27- 30.05.2017 r.

  1.  

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  07.04.2017 r.

  31.05.2017 r.

  1.  

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  10 - 18.04.2017 r.

  do 3.06.2017 r.

  1.  

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  20.04.2017 r.

  6.06.2017 r.

   

 • Rekrutacja do klasy I2016-03-04

 • Lista dzieci przyjetych do klasy I2015-04-13

 • Rekrytacja do klasy I2015-02-23

  Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna do klasy I na rok 2015/2016.

  Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do szkoły u wychowawczyń w oddziałach przedszkolnych jak również w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby wychowawczynie i dyrektor szkoły udzielają wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

 • Lista dzieci przyjetych do klasy I2014-04-14

 • Rekrutacja do klasy I2014-02-20

  Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna do klasy I na rok 2014/2015.

  Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do szkoły u wychowawczyń w oddziałach przedszkolnych jak również w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby wychowawczynie i dyrektor szkoły udzielają wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

Galeria

Wydarzenia