Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Aktualności

 • Zawieszenie zajęć w Oddziale Przedszko2021-01-23

  ZARZĄDZENIE NR 6/2021

  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

  z dnia 22 stycznia 2012 r.

  w sprawie  czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym (3,4 latki) działającym przy Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

  Na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu zarządza się co następuje :

  § 1.1. Zawiesza się na czas określony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału Przedszkolnego (3, 4 latków) działającego przy Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie, w okresie od 25 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz.493).

  § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń

  § 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

   

   

   

   

 • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa2020-08-26

   1.  

     

    ZARZĄDZENIE NR …1../2020

    Dyrektora Szkoły Podstawowej im. …Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

    z dnia 26.08.2020r.

    w wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
    i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

    obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Kurowie

    od 1 września 2020r.

     

     

     

     

    Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

     

    § 1.

    Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły …Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie


     

    § 2.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 1

    do zarządzenia nr …./2020

    Dyrektora Szkoły Podstawowej

    im. Komisji edukacji narodowej w Kurowie


     

    .

    Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
    i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

    obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

    obowiązują od 1 września 2020r.

     

     

    § 1

    Ogólne zasady organizacji pracy

    1. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej wznawia funkcjonowanie
     z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
     i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

    2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

    3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

    4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

     • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

     • zakrycie nosa i ust,

     • obowiązkowa dezynfekcja rąk,

     • ograniczone przemieszczanie się po szkole,

     • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

    1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
     w izolacji.

    2. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

    3. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

    4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

    5. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.

    6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.

    7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

    8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

    9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

    10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

     

     

    § 2

    Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych

    1. W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2 , a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na kolejne dziecko – jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5godzin dziennie o 2m2, jeżeli powyżej 5h to
     o 2,5m
     2 .

    2. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.

    3. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.

    4. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

    5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

    6. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

     

    § 3

    Wybór formy kształcenia

    1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Wielunskiego, na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej
     w Kurowie

    2. W zależności od tego, czy powiat na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie , został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
     w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.

    3. W sytuacji niezaliczenia powiatu do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

     

    1. Wprowadzenie formy kształcenia zdalnego, o której mowa w pkt 2 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

     

    1. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w pkt 2 i pkt.3 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.

    2. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w pkt.2 i 3 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

     

    §4

    Nauczyciele

    1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.

    2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.

    3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

    4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

    5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

    6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

    7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

    8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

     

    § 5

    Rodzice

    1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

    2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

    3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

    4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
     (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

    5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

    6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

     

    §6

    Pracownicy szkoły

    1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
     i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

    2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.

    3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

    4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
     z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

    5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

    6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

    7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
     o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

    8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:

    • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),

    • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,

    • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,

    • dezynfekcji toalet,

    • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali przedszkolnej.

    1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów

    2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

     • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

     • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

     • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
      i dezynfekcja.

    1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

     

     

    § 7

    Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego

    1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

    2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

    3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.

    4. Do szkoły uczniowie / oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

    5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.

    6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.

    7. Uczniowie którzy rozpoczynają zajęcia lekcyjne od zajęć z wychowania fizycznego wchodzą do szkoły wejściem bocznym znajdującym się przy sali gimnastycznej.5

    8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.

    9. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się głównym wejściem. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (korytarz – od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału przedszkolnego), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

    10. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.

    11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

     

     

    § 8

    Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

    1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.

    2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.

    3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

    4. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

    5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

    6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).

    7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.

    8. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).

    9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.

    10. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.

    11. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

    12. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

     

    § 9

    Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

    1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

    2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.

    3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

    4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

    5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

    6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
     i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

    7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

     

     

    §10

    Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku

    1. Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

    2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.

    3. Po przyjeździe do szkoły:

    1. kierowca będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku szkoły i stawia pojemnik,

    2. pracownik obsługi zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe i maseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu,

    1. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wraz z resztkami.

    2. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.

    3. Posiłki wydaje pracownik obsługi.

    4. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.

    5. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.

    6. W przypadku braku oddzielnego pomieszczenia-stołówki, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

    7. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

     

     

     

    § 11

    Kontakt z osobami trzecimi

    1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

    2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

    3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).

    4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

    5. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

     

    § 12

    Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

    1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.

    2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

    3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.

    4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatka, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.

    5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

    6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

    7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Czarnkowie (nr tel. 672552240 ) oraz organ prowadzący szkołę.

    8. Dalsz

    9. Zarządzenia dyrektora szkoły2012-03-08

Galeria

Wydarzenia