Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Projekt edukacyjny- język angielski

U czniowie klasy piątej biorą udział w projekcie edukacyjnym: "English speaking country- the place I would like to see"[Anglojęzyczny kraj- miejsce, które chciałbym zobaczyć].

Cele ogólne:

 • Popularyzacja wiedzy o krajach anglojęzycznych
 • Poszerzenie wiedzy o położeniu geograficznym, walorach przyrodniczych, tradycjach kulturowych
 • Kształtowanie postawy szacunku dla europejskiego dziedzictwa kulturowego
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie 
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach

Cele szczegółowe:

 •  Poznanie symboli narodowych krajów anglojęzycznych (hymn, flaga, waluta)
 • Zapoznanie się z najciekawszymi atrakcjami turystycznymi i zabytkami danego państwa
 • Poznanie wybitnych przedstawicieli świata kultury, nauki i sportu w tego kraju oraz ich dokonań
 • Poznanie przepisów kulinarnych i degustacja charakterystycznych dla regionu potraw
 • Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawianego państwa

Cele wychowawcze:

 • Kształtowanie postaw szeroko rozumianej tolerancji
 • Rozwijanie i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania
 •  Kształtowanie szacunku dla dorobku minionych pokoleń

 

Drugi etap- prezentacja multimedialna