Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Akcja Młody Europejczyk

Nasi Uczniowie wzięli udział w lekcji europejskiej w ramach projektu „Młody Europejczyk”. Organizatorem spotkania jest Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Sieradza, będąca częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości młodego pokolenia na temat znaczenia Funduszy Europejskich dla przemian w gospodarce i społeczeństwie na poziomie kraju i regionu. Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sieradzu – p. Ewelina Sowińska zapoznała dzieci z historią, symbolami Unii Europejskiej, założeniami i celami jakie towarzyszyły jej powstaniu i zadaniami jakie ma do spełnienia dziś. Spotkanie przebiegało w atmosferze pracy podczas zajęć warsztatowych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, gier i zabaw, która zakończyła się rozdaniem drobnych upominków i nagród dla najlepszych. Istotą interaktywnych zajęć, w których uczestniczyli uczniowie klas IV-VI, było zachęcenia do samodzielnego poszukiwania informacji na temat Unii Europejskiej oraz możliwości skorzystania z dotacji unijnych.