Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Indywidualizacja nauczania

W naszej szkole realizowany jest projekt  „Możemy się różnić – musimy mieć równe szanse” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w ramach Podziałania 9.1.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” . Od początku roku szkolnego 2012/2013 i bierze w nim udział 33 uczniów klas I-III.

W szkole prowadzone są trzy rodzaje zajęć:

zajęcia logopedyczne, które prowadzi p. Alekandra Rychlik. W zajęcich uczestyniczy 7 uczniów, zajęcia odbywają swe wtorek godz.  12.40 – 13.25 i w środę godz. 13.35 – 13.20

zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, które prowadzi p. Danuta Frączyk. W zajęciach uczestniczy 16 uczniów, zajęcia odbywają się we wtorek godz. 11.50 - 12.35 i czwartek 12.40 - 13,25

zajęcia rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze, które prowadzi p. Ewa Kasprowska. W zajęciach bierze udział 10 uczniów, zajęcia odbywają sie we wtorek godz. 12.40 – 13.25 i czwartek godz. 8.00 - 8.45

Kordynatorem projektu w szkole jest p. Ewa Kasprowska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 27 tys. zł zostało przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia specjalistycznych zajęć ukierunkowanych na indywidualizację pracy z dziećmi, a 3 tys. zł na zakup mebli do przechowywania tych pomcy.