Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Aktualności

 • Diagnoza Neuroflow2020-04-29

 • PLAN ZAJĘĆ2020-03-24

 • Informacja o kształceniu na odległoś2020-03-24

  Kurów, 23 marca 2020 r.

  Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców
  o kształceniu na odległość w szkole

   

  Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Oznacza to, że od 25 marca 2020 r., uczniowie Szkoły Podstawowej w Kurowie im. Komisji Edukacji Narodowej mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej. Za organizację i realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada Dyrektor szkoły.

  Z poczynionych dotychczas ustaleń wynika, że znaczna większość Uczniów naszej szkoły
  ma możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnych
  , tj. posiada w domu komputer lub komputery
  z dostępem do Internetu.

  Wychowawcy do dnia 25 marca 2020 r. przekazują Rodzicom i Uczniom swojej klasy informację o tym, w jaki sposób Nauczyciele będą kontaktować się z Uczniami i Rodzicami w trakcie trwania kształcenia na odległość. W celu ujednolicenia kanałów komunikacji i ułatwienia pracy Uczniom i Nauczycielom dopuszcza się kontakt przez telefon, e–mail, dziennik elektroniczny Librus, platformę http://www.e-podręczniki.pl (w trakcie przygotowania) oraz przez Skype.

  Dyrektor zwraca uwagę, że zajęcia w formie zdalnej powinny odbywać się z uwzględnieniem zasad higieny pracy uczniów i nauczycieli, a także bezpieczeństwa w sieci. W celu ułatwienia organizacji miejsca pracy i nauki, Dyrektor prosi o zapoznanie się z załączonym Poradnikiem pt. „Nauka zdalna”.

  Jednocześnie Dyrektor przedstawia Nauczycielom do zaopiniowania propozycję planu zajęć, który będzie obowiązywał od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Mając na uwadze to, że nauka zdalna może się okazać dużym obciążeniem dla wzroku uczniów, Dyrektor proponuje w trakcie przerw gimnastykę i krótki relaks. Przerwy pomiędzy zajęciami powinny trwać 10 minut.. Dyrektor prosi o zapoznanie się z załączoną propozycją nowego rozkładu godzinowego zajęć.

  W kwestii zasad pracy zdalnej:

  1. Uczniowie klas I-III otrzymują poprzez dziennik elektroniczny Librus materiały edukacyjne przygotowane przez nauczycieli i polecenia do wykonania;

  Dopuszcza się w klasach I – III przeprowadzenie zgodnie z planem do dwóch godzin lekcyjnych, przy czym nie muszą one trwać 45 minut. Część czasu może być pracą samodzielną ucznia.
   

  1. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach poprzez:

  1. zalogowanie się i aktywność w dzienniku Librus,

  2. prowadzenie korespondencję e-mail z nauczycielami,

  3. zalogowanie się i aktywność na platformie http://www.e-podręczniki.pl (w trakcie przygotowania).

  4. aktywność ucznia jest jednoznaczna z obecnością na lekcji. (W przypadku, kiedy w domostwie jest jeden komputer na dwoje dzieci, czas zajęć tj.45 minut może zostać podzielony na 22 minuty dla każdego dziecka)

  5. zajęcia zdalne w klasach IV – VIII będą realizowane zgodnie z nowym planem , który obowiązywać będzie do czasu powrotu do szkoły.

  6. nauczyciel realizując temat uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów. Czas trwania zajęć to 45 minut, przy czym dopuszcza się w tym czasie pracę samodzielną Ucznia.

  7. nauczyciele przedmiotów nie uwzględnionych w planie kontaktują się z uczniami raz w tygodniu w celu przekazania informacji i materiałów.

  Nauczyciele mogą wysyłać zadania i kontaktować się z Uczniami w godzinach 9:00 do 14:00 w dni powszednie. Nauczyciele nie będą wysyłać do Uczniów zadań poza tymi godzinami i w weekendy. Wyjątkiem jest niedostępność platformy w godzinach lekcyjnych.

  Praca domowa nie może nadmiernie obciążać Ucznia.

  Dyrektor we współpracy z nauczycielami proponuje istotną zmianę w kwestii oceniania pracy Uczniów – skalę ocen (1-6) proponuje zastąpić „plusami” i „minusami”. „Plus” otrzyma Uczeń, który poprawnie wykona zadanie lub wykaże się dostatecznym zaangażowaniem w pracę; „minus” otrzyma Uczeń, który niepoprawnie wykona zadanie i wykaże się brakiem zaangażowania lub niedostatecznym zaangażowaniem w pracę. W razie niepoprawnego wykonania zadania przez Ucznia przy widocznym zaangażowaniu się tego ucznia w pracę, nauczyciel może powstrzymać się od wystawienia „plusa” lub „minusa”. Z uwagi na eksperymentalny charakter tego systemu oceniania, Dyrektor proponuje, aby powtrzymać się z określaniem zasad przełożenia „plusów” i „minusów” na oceny w skali 1-6 do czasu powrotu do stacjonarnej nauki i podsumowania wyników nauczania zdalnego. W zależności od sposobu zdalnej pracy nauczyciela z uczniami dopuszcza się możliwość wystawienia uczniowi tradycyjnej oceny za jego pracę.

  Dyrektor zwraca uwagę Uczniom i Rodzinom, że bardzo ważna podczas przedłużającej się kwarantanny jest aktywność fizyczna. Wobec niemożliwości przeprowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
  w formie umożliwiającej monitorowanie faktycznej aktywności Uczniów, Dyrektor prosi Rodziców
  o motywowanie Uczniów do wykonywania ćwiczeń i wspieranie ich w ich wysiłkach.

  Rodzice mogą kierować wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące nauki zdalnej do nauczycieli
  i wychowawców
  kontaktując się z nimi telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny Librus
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00. Kontakt z pedagogiem szkolnym, p. Elżbietą Pawłowską, możliwy jest w poniedziałki i czwartki, w godzinach 8:00-12:00.

  Kwestia wymiaru godzin zajęć została uregulowana w § 7.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w taki sposób, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (…) nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa wart.35 ustawy z dnia 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2019r. poz.2215).

   

   

  Z poważaniem,

  Ewa Panek
  Dyrektor Szkoły Podstawowej
  im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

   

 • Rekrutacja na nowy rok szkolny2020-02-13

  Uwaga rodzice zainteresowani rekrutacją dzieci do przedszkola!!!

  Zgodnie z ustaleniami, macie Państwo dwie możliwości dostarczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola:

  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku listem poleconym na adres placówki,

  2. Wrzucenie wypełnionego i podpisanego wniosku do skrzynki na listy przy wejściu do szkoły.

  Druk potwierdzenia woli jest zamieszczony na stronie rekrutacyjnej dla rodziców (w zakładce "Potwierdzenia woli zapisu dziecka")

   
   

   

 • Plan zajęć w roku szkolnym 2019-20202019-09-04


 • Grono Pedagogiczne 2019-20202018-09-21

  Dyrektor: mgr Ewa Panek

  Edukacja wczesnoszkolna:  mgr Danuta Frączyk, mgr Aleksandra Rychlik, mgr Ewa Kasprowska

  Język polski: mgr Sylwia Janik, mgr Marek Mikulski

  Język angielski: mgr Anna Mielczarek

  Język niemiecki: mgr Anna Wielgosińska

  Historia:  mgr Danuta Frączyk, mgr Marek Mikulski

  Matematyka: mgr Bożena Ciupa

  Przyroda, informatyka, technika, fizyka, chemia: mgr Elżbieta Madeła

  Geografia: mgr Paweł Olejnik

  Biologia: mgr Marzena Morawiak 

  Plastyka, muzyka: mgr Ewa Panek

  Wychowanie fizyczne: mgr Ewa Panek, mgr Roman Majtyka

  Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Roman Majtyka

  Wiedza o społeczeństwie: mgr Marek Mikulski

  Religia: ks. Witold Bil

  Biblioteka szkolna: mgr Marek Mikulski, mgr Elżbieta Madeła

  Świetlica: mgr Beata Śmiałek

  Oddział Przedszkolny w Kurowie: mgr Mirosława Graczyk

  Oddział Przedszkolny w Turowie: mgr Patrycja Szczepaniak, mgr Karolina Podeszwa

   

 • Lista dzieci - klasa I2018-03-27

  W załączeniu litsa dzieci zakwalfikownych do klasy  I  Szkoły Postawowej im. Kmisji Edukacji Narodowej w Kurowie.

  Prosimy rodziców o wydukowanie i podpisanie oświadczenia woli ( w załączeniu), że dziecko będzie uczęszczało do klasy I w roku szkolnmy 2018/2019 do naszej szkoły i przniesienie do seretariatu szkoły.

 • Lista dzieci - oddziały przedszkolne2018-03-27

  W załączeniu lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Turowie i w Kurowie.

  Prosimy rodziców dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 o wydrukownie oświadczenia woli ( w załączeniu) i przyniesienie do sekretariatu szkoły.

 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego2018-02-16

  Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Kurowie i Turowie na rok szkolny 2018/2019.

 • Rekrutacja do szkoły2018-02-16

  Bardzo prosze o zapoznanie się z nowi zasadami rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2018/2019.

 • List Rzecznika Praw Dziecka2018-01-11

  List do dzieci i młodzieży z okazji ferii zimowych

 • Podaruj nam 1 procent swojego podatku2018-01-09

  Zachęcamy do  przekazywania 1% podatku na Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie. Jak to zrobić? Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

   

 • Biblioteczne atrakcje2017-09-27

  Już wkrótce uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastycznych z udziałem autorki ilustracji do książek dla dzieci Marianny Oklejak. Warsztaty odbędą się 6 października w Filii Bibliotecznej w Turowie. Spotkanie zaplanowano w ramach programu "Rozpisani, oczytani z biblioteką obeznani!", który realizuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna W Wieluniu.
  To nie jedyne biblioteczne atrakcje, jakie czekają w najbliższych tygodniach uczniów SP w Kurowie. W ramach tego samego programu, finansowanego przez Fundację PZU przygotowywane jest na 10 października spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką. Na zakończenie bibliotecznego cyklu na terenie szkoły zaplanowano warsztaty kreatywnego pisania, które poprowadzi Jarosław Górski (17 października).

 • Spotkanie z rodzicami2017-09-18

  W najbliższą środę, 20 września 2017 zapraszamy rodziców na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami

  W programie:

  1. Spotkanie ogólne

  2. Spotkania w klasach

  3. Wybór Rady Rodziców

  Początek zebrania o godzinie 17  

 • Pedagog szkolny2017-09-10

  Pedagog szkolny pani Anna Wróblewska pełni dyżur w naszej szkole w czwartek w godzinach 8:00-15:00.

 • Język angielski2017-09-06

  Zachęcam uczniów klasy VII do zapoznania się z informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (przykładowe zadania str.19).

  Anna Mielczarek

 • Informacja dla rodziców2017-09-04

  Zapraszamy rodziców na spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym- 7 września o godzinie 17:00.

 • Grono Pedagogiczne 2017-20182017-09-04

  Dyrektor: mgr Lidia Piwnicka

  Edukacja wczesnoszkolna:  mgr Danuta Frączyk, mgr Aleksandra Rychlik, mgr Ewa Kasprowska

  Język polski: mgr Sylwia Janik, mgr Marek Mikulski

  Język angielski: mgr Anna Mielczarek

  Język niemiecki: mgr Magdalena Małolepsza

  Historia:  mgr Danuta Frączyk

  Matematyka: mgr Lidia Piwnicka, mgr Anna Forenc

  Przyroda, informatyka, technika, fizyka, chemia: mgr Elżbieta Madeła

  Geografia: mgr Paweł Olejnik

  Biologia: mgr Marzena Morawiak, 

  Plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne: mgr Ewa Panek

  Religia: ks. Witold Bil

  Pedagog szkolny: mgr Anna Wróblewska

  Świetlica: mgr Beata Śmiałek

  Oddział Przedszkolny w Kurowie: mgr Mirosława Graczyk

  Oddział Przedszkolny w Turowie: mgr Patrycja Szczepaniak

   

 • Plan zajęć w roku szkolnym 2017-20182017-09-04

 • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego2017-09-01

  Zapraszamy wszystkich uczniów na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018, które odbędzie się w poniedziałek 04 września 2017 r. o godzinie 9:00.

 • Kręci mnie bezpieczeństwo2017-06-22

 • List Rzecznika Praw Dziecka2017-06-22

 • Finał konkursu PLUSIK i MINUSIK2017-06-12

  Uczniowie, którzy uzyskali w konkursie co najmniej 30 pkt, zgodnie z regulaminem konkursu "PLUSIK i MINUSIK" otrzymują cząstkową ocenę celującą z matematyki. Ucznów tych zapraszam na finał konkursu, który odbędzie się 14 czerwca o godz. 8.00 w  klasie matematycznej. Wszystkim uczestnikom konkursu dziekuję za zmagania z zadaniami matematycznymi, a finalistom życzę otrzymania tytułu "Super Matematyk 2017 Szkoly Podstawowej w Kurowie"

 • Festyn Rodzinny2017-05-28

  Rodzice, nauczyciele i uczniowie zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się na terenie szkoły w niedzielę     4 czerwca. Rozpoczynamy o godzinie 15:00, a w programie przewidziane są:

  • część artystyczna,
  • figloraj,
  • zabawy z harcerzami,
  • zgaduj-zgadula.

  Zapraszamy także na słodki poczęstunek oraz potrawy z grilla.

 • List Ministra Edukacji Narodowej2017-05-22

  Szanowni Rodzice uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.

 • Dzień Flagi2017-05-02

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało ciekawą i bogato ilustrowaną publikację pt. Biało-Czerwona. Jest ona praktycznym przewodnikiem, zawierającym m. in. informacje dotyczące sposobu i kolejności umieszczania flagi Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją.

 • Informacja o wywiadówce2017-04-26

  Informujemy, że spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się 15 maja (poniedziałek) o godzinie 16:30.

 • Rekrutacja zakończona2017-04-11

 • Język angielski2017-04-05

   

  Zapraszamy wszystkich uczniów klasy 3

  do wzięcia udziału w konkursie „EASTER BASKET” (KOSZYK WIELKANOCNY).

 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola2017-04-02

 • Rekrutacja na rok szkolny 2017-20182017-02-21

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2017/2018

   

  L.p.

  Czynność

  Postępowanie

  rekrutacyjne

  Postępowanie

  uzupełniające

  1.  

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  01 – 31.03.2017 r.

  12 – 26.05.2017 r.

  1.  

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  03 – 6.04.2017 r.

  27- 30.05.2017 r.

  1.  

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  07.04.2017 r.

  31.05.2017 r.

  1.  

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  10 - 18.04.2017 r.

  do 3.06.2017 r.

  1.  

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  20.04.2017 r.

  6.06.2017 r.

   

 • Rekrutacja na rok szkolny 2017-20182017-02-21

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2017/2018

  L.p.

  Czynność

  Postępowanie

  rekrutacyjne

  Postępowanie

  uzupełniające

  1.

  Złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania do przedszkola (oddziału przedszkolnego)

  do 10.03.2017 r.

   

  2.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).

  01 - 31.03.2017 r.

  24.04 - 5.05.2017 r.

  3.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  03 - 06.04.2017 r.

  08 - 11.05.2017 r.

  4.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  7.04.2017 r.

  15.05.2017 r.

  5.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  10 - 18.04.2017 r.

  do 19.05.2017 r.

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  20.04.2017 r.

  22.05.2017 r.

   

 • Informacja o wywiadówce2017-01-13

  Informujemy, że spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się 31 stycznia (wtorek) o godzinie 16:30.

 • Szlachetna paczka2016-11-21

  Samorząd Uczniowski zachęca do udziału w akcji SZLACHETNA PACZKA!

  Zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy prowadzimy do 7 grudnia.

   

 • Ubezpieczenie NWW2016-11-21

  Szanowni Państwo.

  W roku szkolnym 2016/2017 dzieci zostały ubezpieczone zgodnie z wolą rodziców w firmie AXA Direct. Numer polisy można otrzymać u wychowawcy klasy lub u przewodniczącej Rady Rodziców. W załączeniu warunki zgłaszania szkody i wniosek.

 • Reforma edukacji2016-11-17

  Minister Edukacji Narodowej zachęca do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

 • Informacja o wywiadówce2016-10-26

  Informujemy, że spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się 17 listopada 2016 (czwartek) o godzine 16:30.

 • Plan zajęć w roku szkolnym 2016- 20172016-09-14

 • Inauguracja roku szkolnego 2016-20172016-09-11

  Witamy w nowym roku szkolnym! Relację z uroczystego rozpoczęcia znajdziesz w zakładce wydarzenia.

 • Wykaz podręczników 2016-20172016-09-02

 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola2016-05-16

 • Rekrutacja do klasy I2016-03-04

 • Rekrutacja do odziaów przedszkolnych 2016-03-04

 • Bezpieczne technologie2015-12-13

  Telefony komórkowe, telewizja, tablety, komputery, internet to narzędzia oferujące możliwość rozrywki, edukacji lub kontaktu z bliskimi. Jest to jednak również przestrzeń w której dochodzi do wielu niepokojących zjawisk. Dlatego zachęcamy rodziców do zapoznania się z poradnikiem "Bezpieczne technologie".

 • Rada Rodziców w roku szkolnym 2015-20162015-10-20

  przewodnicząca: Anna Sułkowska

  zastępca: Magdalena Urbanek

  skarbnik: Olga Wiśniewska

  sekretarz: Monika Szczukiecka

  Komisja Rewizyjna: Anna Kołaczek, Elżbieta Spychała, Lidia Spychała

   

 • Grono Pedagogiczne 2015-10-18

  Dyrektor mgr Lidia Piwnicka

  Edukacja wczesnoszkolna  mgr Danuta Frączyk, mgr Aleksandra Rychlik, mgr Ewa Kasprowska

  Język polski mgr Sylwia Janik, mgr Marek Mikulski

  Język angielski mgr Anna Kania

  Historia, zajęcia techniczne mgr Danuta Frączyk

  Matematyka mgr Lidia Piwnicka

  Przyroda, informatyka mgr Elżbieta Madeła

  Plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne mgr Ewa Panek

  Religia ks. Witold Bil

  Świetlica mgr Beata Śmiałek

  Oddział Przedszkolny w Kurowie mgr Mirosława Graczyk

  Oddział Przedszkolny w Turowie mgr Patrycja Szczepaniak

                                                         

 • Wykaz podręczników 2015-20162015-06-25

 • Kolorowa Lokomotywa2015-06-17

  Wieluński Dom Kultury informuje, że rusza kolejna edycja projektu pn.
  KOLOROWA LOKOMOTYWA NA ZIELONYM SZLAKU- PROJEKT EKOLOGICZNO ARTYSTYCZNY DLA DZIECI Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO", który odobnie jak w latach poprzednich, jest partnerem tego wydarzenia i zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w tej niesamowitej wakacyjnej przygodzie.
  Szczegóły projektu:
  1. Zapisy odbywają się w Wieluńskim Domu Kultury do końca czerwca.
  2. Limit miejsc ograniczony do 80 osób (2 grupy po 40 osób).
  3. Terminy: pierwsza grupa 3,4,5 sierpnia; druga grupa 11,12,13 sierpnia 2015.
  4. Atrakcje: jeden dzień to wyjazd do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Łódzkiego ZOO; drugi dzień to wyjazd do jednego z Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (na miejscu wycieczka plus zajęcia:fotograficzne, malarskie, ceramika); trzeci dzień to zajęcia w Wieluńskim Domu Kultury.
  5. W załączeniu znajduje się karta uczestnika.
  6. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

  Szczegóły: Wieluński Dom Kultury
  Koordynator projektu: Malwina Paroń tel. 669-401-266; e-mail:
  m.paron@wdkwielun.pl


   

 • Finał konkursu matematycznego2015-06-01

  Dziekuję wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie matematycznym "PLUSIK i MINUSIK" w roku szkolnym 2014/2015. Niestety do finału dobrnęło tylko czworo uczniow: Oliwia Nalichowska, Milena Małolepsza, Mateusz Marczak i Norbert Spychała, którzy systematycznie przez osiem miesięcy oddawali rozwiązania zadań - szkoda, że tak mało. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie ci otrzymują cząstkową ocenę celującą z matematyki. Finał konkursu odbędzie się 8 czerwca o godz. 9.45 w klasie matematycznej. Zapraszam .

 • Lista dzieci przyjetych do klasy I2015-04-13

 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola2015-04-09

 • DZIEŃ OTWARTY2015-02-24

  Zapraszamy przedszkolaków (sześcio- i siedmiolatki) wraz z rodzicami

  na Dzień Otwarty, który odbędzie się 19 marca 2015 o godz. 8:00.

   

   

 • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych2015-02-23

  Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna na rok 2015/2016.

  Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  lub KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do oddziału przedszkolnego  u wychowawczyń w oddziałałach przedszkolnych w Turowie lub Kurowie. Wychowawczynie jak również dyrektor szkoły udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

 • Rekrytacja do klasy I2015-02-23

  Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna do klasy I na rok 2015/2016.

  Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do szkoły u wychowawczyń w oddziałach przedszkolnych jak również w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby wychowawczynie i dyrektor szkoły udzielają wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

 • Ferie w gminie Wieluń 20152015-02-01

  Atrakcje podczas ferii

   

 • FERIE w szkole2015-01-30

  PIERWSZY TYDZIEŃ

  2 i 3 lutego – FIGLORAJ dla dzieci młodszych na hali WOSIR (ul. Częstochowska 10.00 - 18.00 wstęp bezpłatny)

  na basen i lodowisko dzieci przywożą rodzice


  2.02.2015 godz.  9.00-11.00                 Czytamy baśnie                                    Elżbieta Madeła                                                                


  3.02.2015 godz.  11.00-13.00             LODOWISKO                                           Witold Bil

                                 10.00-12.00            Matematyka na wesoło                      Lidia Piwnicka


  4.02.2015 godz.  9.00-11.00              Rozgrywki w tenisa stołowego          Ewa Kasprowska                                                               


  5.02.2015 godz.  9.00-11.00             Piłka siatkowa                                         Ewa Panek                                                                                        


  6.02.2015 godz.  9.00-10.00              BASEN                                                 Aleksandra Rychlik                                           


  DRUGI TYDZIEŃ

  na basen i lodowisko dzieci przywożą rodzice


  9.02.2015 godz.  9.00-11.00             Zabawy ruchowe                                Danuta Frączyk


  10.02.2015 godz.  11.00 – 13.00       LODOWISKO                                     Mirosława Graczyk


  11.02.2015 godz. 9.00-11.00          Gry stolikowe                                     Beata Śmiałek                                                                                                   


  12.02.2015 godz. 9.00-11.00          Bawimy się angielskim                      Anna Kania                                        


  13.02.2015 godz. 9.00 – 10.00       BASEN                                                Sylwia Janik                                       

   

   

 • Rekreacyjny plac zabaw2015-01-24

  2-3 lutego w godzinach 10.00-18.00 będzie można skorzystać z rekreacyjnego placu zabaw.

  Atrakcje będą dostępne w Hali WOSIR w Wieluniu. Wstęp bezpłatny.

 • Samorząd Uczniowski2014-12-25

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła, ciepła i rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą wiele szczęścia i pomyślności.

  Samorząd Uczniowski

   

 • Harmonogram zajęć 2014-12-09

  W dniach 2 i 5 stycznia 2015 r., wolnych (zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1) odbędą sięw naszej szkole zajęcia opiekuńczo - wychowawcze :

  2 stycznia   godz. 8.00-11.00

  - zabawy ortograficzne -  p. Sylwia Janik

  - czytanie baśni - p. Elżbieta Madeła

  - gry planszowe - p. Beata Śmiałek

  2 stycznia    godz 11.00 - 14.00

  - zabawy plastyczne - p.Mirosława Graczyk

  - gry i zabawy ruchowe - p. Aleksandra Rychlik

  5 stycznia   godz. 8.00-11.00

  - gry in zabawy w języku angielskim-  p. Anna Kania

  - zajęcia plastyczne - p. Danuta Frączyk

  - zajęcia z piłki siatkowej - p. Ewa Panek

  5 stycznia    godz 11.00 - 14.00

  - zabawy plastyczne  - rysowanie na ekaranie - p.Ewa Kasprowska

  - gry planszowe - p. Witold Bil

  - zabawy matematyczne- p. Lidia Piwnicka

                                                                            ZAPRASZAMY

 • Szlachetna paczka2014-11-25

  Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę w ramach akcji "Szlachetna paczka". Dla wybranej przez nas rodziny potrzebujemy min. środków czystości i produktów żywnościowych. Zbieramy też pieniądze, za które kupimy niezbędne rzeczy.  Zbiórkę prowadzimy do 11 grudnia.

   

 • Dyskoteka andrzejkowa2014-11-20

  Samorząd Uczniowski zaprasza na dyskotekę andrzejkową

  27 listopada w godzinach 16:00-18:45. Cena biletu: 1 zł.

 • Konkurs Prawa Dziecka Naszymi Oczami2014-11-20

  Konkurs plastyczny „Prawa Dziecka Naszymi Oczami” zostanie rozstrzygnięty w poniedziałek 24 listopada. Plakaty powinny być wykonane na papierze w formacie nie mniejszym niż A3. Technika wykonania pracy jest dowolna.

 • Łamigłówki matematyczne2014-11-12

  Pomyśl trochę:

  na rozgrzewkę, dla odważnych, mnożenie pod górkę, koszmarne dzielenie,

 • Darowizna na rzecz szkoły2014-10-27

  Dziękujemy wszystkim, którzy przkazali 1% podatku na rzecz naszej szkoły. W tym roku zebralismy 397 zł. Za pozyskane pieniądze zostaną zakupione lektury do biblioteki szkolnej. Nasz profil na FSMM.

 • Rada Rodziców w roku szkolnym 2014-20152014-09-24

  W dniu 23 września na spotkaniu z rodzicami została wybrana Rada Rodziców na rok szkolny 2014/2015. W skład Prezydium Rady Rodziców weszli:

  przewodnicząca - Pani Małgorzata Spychała

  zastępca - Pani Anna Sułkowska

  skarbnik - Pani Olga Wiśniewska

  sekretarz - Pani Monika Wójcik

  Komisja Rewizyjna:

  Pani Małgorzata Kaczmarek, Pani Anna Kołaczek, Pan Dariusz Patacz

  Składka na Radę Rodziców została zachowana taka, jak w latach poprzednich.

 • Nowe oblicze szkoły2014-09-15

  W tym roku bydynek naszej szkoły poddany został termomodernizacji – wartość całego zadania 541 718,00 PLN w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w wysokości 228 680,00 PLN. W sierpniu został zakończony I etap – szkoła została docieplona i zyskała nową elewację. W roku 2015 zostanie przeprowadzony II etap – wymiana kotłów CO i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

  Bardzo nam sie podoba nasza stara-nowa szkoła.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-08-29

  Zapraszamy uczniów i rodziców na uroczystą  inaugurację roku szkolnego 2014/2015 1 września na godzinę 9.00. Msza Święta z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele w Kurowie o godzinie 8.00.

  Autobus szkolny odjeżdża z Turowa o godzinie 7.20, z Piasków o  7.25, ze Srebrnicy o 7.30. Autobus powrotny  godz. 10.25.

 • Finał konkursu PLUSIK i MINUSIK2014-06-04

  Finał szkolnego konkursu matematycznego "Plusik i Minusik" odbędzie się 13 czerwca o godz. 11.00 w klasie matematycznej.

 • Wieluńska Akademia Siatkówki2014-06-03

  2 czerwca w Gimnazjum nr 2 został podpisany akt inauguracyjny powołania Wieluńskiej Akademii Siatkówki. Do akademii zgłosiło się 8 szkół z powiatu wieluńskiego w tym nasza szkoła. Czytaj wiecej  na naszemiasto.pl i um.wielun.pl

 • Lista dzieci przyjetych do klasy I2014-04-14

 • Listy dzieci przyjętych do przdeszkola2014-04-13

 • Zaproszenie dla Rodziców2014-03-28

  W związku z przeprowadzaniem ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole. Zapraszam Rodziców do wypełnienia ankiety na temat naszej szkoły. zaproszenie w załączeniu.

 • Ekolada 20142014-03-27

  Uczniowie klasy V Julia Kędzierska, Norbert Spychała i Mateusz Marczak wzięli udział w Ekoladzie. w tym roku organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach. 

  Więcej informacji o konkursie...

 • Konkurs matemaryczny KANGUR2014-03-25

  W czwartek 20 marca 2014 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2014.

  Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
  - "Maluch"-klasa  4,
  - "Beniamin"-klasa 5 i 6.

  Trzymamy kciuki za naszych uczniów i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

 • Dzień otwarty2014-03-20

  Zapraszamy jutro na dzień otwarty.

 • Wieluń sprzyja2014-03-17

  Wieluńska karta Rodzin 3+

  Wieluńska Karta Seniora 65+

 • Rekord na naszym profilu facebooka2014-03-09

  Mamy już ponad dwustu fanów na profilu facebooka naszej szkoły.

 • Dzień Otwarty2014-03-03

  DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

  Wybór szkoły jest zawsze trudną i odpowiedzialną decyzją, warto zatem odwiedzić ją wspólnie z dzieckiem, zapoznać się z ofertą i zobaczyć panujące w niej warunki.

  PRZYJDŹCIE, ZOBACZCIE, ZDECYDUJCIE!

  JUŻ 21 MARCA W GODZ. 8.00 - 12.00 OTWIERAMY DLA WAS NASZE DRZWI

  • Odwiedźcie szkołę, w której talenty nie pozostają w ukryciu
  • Szkołę, w której uczniowie uzyskują dobre wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
  • Szkołę wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach unijnego projektu Pierwszaki” i „Możemy się różnić musimy mieś równe szanse”, „Radosna szkoła”.
  • Szkołę tętniącą życiem i wciąż nowymi pomysłami.
  • Porozmawiajcie z nauczycielami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

  NASZYM PRZYSZŁYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

  Piękną kolorową klasopracownię

  Zabawę w gromadzie zuchowej „WŁÓCZYKIJE”

  Opiekę świetlicową i salę zabaw dla najmłodszych dzieci

  Wyjazdy na wycieczki

  Nowo powstały plac zabaw

  Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów

  ZAPRASZAMY!!!  CZEKAMY NA WAS Z RADOŚCIĄ!!!

 • Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej2014-03-02

  Nasze uczennice Wiktoria Bykowska i Kornelia Urbanek bezkonkurencyjne w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum zajął również nasz absolwent Mateusz Wiktorek.  Czytaj więcej...

 • Rekrutacja do klasy I2014-02-20

  Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna do klasy I na rok 2014/2015.

  Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do szkoły u wychowawczyń w oddziałach przedszkolnych jak również w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby wychowawczynie i dyrektor szkoły udzielają wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

 • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych2014-02-20

  Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna na rok 2014/2015.

  Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  lub KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do oddziału przedszkolnego  u wychowawczyń w oddziałałach przedszkolnych w Turowie lub Kurowie. Wychowawczynie jak również dyrektor szkoły udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

 • Rekrutacja na rok szkolny 2014-20152014-02-20

  Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy rekrutacyjnej i koniecznością opracowania zasad rekrutacji, zapisy do oddziałow przedszkolnych i kasy I rozpoczną się 3 marca.

  REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  REKRUTACJA DO KLASY I

   

 • Prośba do rodziców2014-02-05

  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku w rozliczeniu 2013 roku dla naszej szkoły. Naszym celem jest pozyskanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów. Dziękujemy za dotychczasowe odpisy.

  Informujemy, że dotychczas dzięki Państwa odpisom uzyskaliśmy:

  za rok 2010     - 354 zł – przeznaczono na zakup sprzętu sportowego

  za rok 2011     - 362,10 zł – przeznaczono na zakup lektur do biblioteki szkolnej

  za rok 2012     - 287 zł - przeznaczono na zakup pomocy dadaktycznych z matematyki

  Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku dochodowego to tylko wpisanie w zeznaniu podatkowym numeru  KRS 0000270261 CEL: (Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie).

  Wystarczy tak niewiele, aby spełnić nasze marzenia.

  Z poważaniem  - dyrektor szkoły - Lidia Piwnicka

 • Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych2014-01-21

  W dniu 30 października 2013r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Program "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa,  w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.

  Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodziny Wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty są przyjmowane od 1 grudnia 2013r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.

  Wszelkie informacje, w tym regulamin, wniosek, wykaz instytucji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl.

  Informacje o powyższym zakresie udzielane są przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej. Pani Izabela Czarnecka-Makyeyeva oraz Pani Marta Kurowska, nr tel. 42-203-48-67 adres e-mail karta@rcpslodz.pl

   

 • Ferie w naszej szkole2014-01-16

 • Matematyka nie musi być nudna2014-01-15

   

  Ucz się z przyjemnością, matematyka nie musi być nudna. Portal dla szóstoklasistów oraz tych uczniów klas młodszych, którzy chcą się dobrze przygotować do SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY.

 • Konkurs Matematyczny2014-01-10

  W dniu dzisiejszym 11 uczniów klas IV-VI przystapiło do I etapu Miedzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA. Na poziomie kazdej klasy uczniowie mieli do rozwiazania 15 zadań. Zadania nie były łatwe.

  Rozwiązania zostały wysłane, czekamy na wyniki i wszystkim życzymy powodzenia w przejściu do II etapu.

  W konkursie brało udział 103 264 uczniów z Polski.

 • Orszak Trzech Króli2014-01-03

  Zachęcamy do uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli, który będzie miał miejsce 6 stycznia w Wieluniu. Wydarzenie rozpocznie się o 14:00 mszą w kościele św. Józefa. Następnie orszak ulicami miasta przejdzie do budynku hali sportowej przy ul. Częstochowskiej. Więcej o wydarzeniu na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej.

 • Jarmark Bożonarodzeniowy2013-12-23

  Nasze artystki z kalsy IV na Wieluńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

  O jarmarku czytaj na stonie Gminy Wieluń. i na stronie Radia Ziemi Wieluńsiej.

 • Gminny Konkurs Plastyczny2013-12-15

  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych gminy Wieluń

  do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

  „Dziecko w ruchu drogowym”

 • Szlachetna Paczka2013-12-07

  Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się z nami do akcji „Szlachetna Paczka”. W ciągu zaledwie tygodnia udało nam się zebrać ponad 1000 złotych. Kwota ta pozwoliła na zaspokojenie wszystkich potrzeb rodziny. Więcej na http://sp-kurow.pl/wydarzenia/113

 • Góra grosza2013-12-01

  Samorząd Uczniowski przypomina o akcji "Góra grosza". Monety zbierane są codziennie. Więcej na http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=8

 • Szlachetna paczka2013-12-01

  Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów i rodziców do wzięcia udziału w akcji  "Szlachetna paczka". Potrzeby rodziny, której chcemy pomóc w załączniku powyżej.

 • Podziękowania dla darczyńców2013-11-22

  Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za przekazanie 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2012 rok na rozwój naszej szkoły. Dziękujemy Fundacji Studenckiej "Młodzi-Młodym" za rozliczanie tej darowizny. Szkoda tylko, że tak niewielu rodziców przychyliło się do naszej prośby. W tym roku uzyskaliśmy 287 zł, za te pieniądze zostały zakupione pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki. Dziękujemy.

  Uczniowie z pomocami na zajęciach matematyki.

 • Wyróżnienia dla naszych uczniów2013-10-26

  Sukces naszych uczniów w projekcie artystyczno - ekologicznym  Łódzkiego Domu Kultury Kolorowa Lokomotywa. Uczeń klasy V Norbert Spychała otrzymał wyróżnienia w konkursie sztuki ludowej i rękodzieła „Sztuka bliska naturze” oraz w konkursie plastycznym „Przyroda wokół nas”. Wyróżnienie otrzymał również nasz tegoroczny absolwent Mateusz Wiktorek w konkursie fotograficznym „Natura oczami dziecka”.

  Wyróżnionym uczniom gratulujemy, jest nam szczególnie miło gdyż chłopcy byli jedynymi nagrodzonymi z Wielunia.

 • Ustawa sześciolatkowa2013-10-25

  11 października Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r., zwaną ustawą sześciolatkową.
  W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań dotyczących edukacji najmłodszych,  Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas przesyła list zawierający informacje dotyczące ww. przepisów oraz apel o właściwe przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wychowania i opieki.

 • Pochodzenie nazw miejscowości2013-10-22

  Ciekawe informacje o Ziemi Wieluńskiej.

 • Nagroda Burmistrza Wielunia2013-10-18

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Wielunia Janusz Antczak  w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Radowskiego wręczył nagrody dyrektorom szkół oraz  nauczycielom. W gronie wyróżnionych  znalazła się nasza Pani Dyrektor Lidia Piwnicka. Gratulujemy!

  Więcej na  http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2035542,dyrektorzy-i-nauczyciele-z-gminy-wielun-odebrali-nagrody,7038670,id,t,zid.html#galeria

 • Złoty Medal za Długoletnią Słuzbę2013-10-18

  Z przyjemnością informujemy, że pani Lidia Bałon otrzymała  złoty Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenia te są przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

  Więcej na http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2035178,nauczycielskie-odznaczenia-w-sieradzu-przyznane-pracownikom,7035758,id,t,zid.html#galeria.

 • Dzień Edukacji Narodowej2013-10-13

  W tym szczególnym dniu, Dniu Edukacji Narodowej, chcielibyśmy złożyć wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły najszczersze życzenia. W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzymy samych pogodnych dni, cierpliwości, wytrwałości, radości i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz z Nas - uczniów ! Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształcenia naszych charakterów, potrzebne są nam wzorce i Wy Drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami. Chcielibyśmy również podziękować Wam za trud , serce oraz wkład wniesiony w naszą edukację i wychowanie .

                                                                                                                                                                                                                       Samorząd Uczniowski

 • EKOPHONE- TWÓJ TELEFON MÓWI ZA CIEBIE2013-09-27

   

  Zbieramy zużyte, stare telefony komórkowe bez baterii.  Stan techniczny nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. Punkt zbiórki znajduje się przy sklepiku szkolnym.

  Zadbajmy o nasze środowisko!                           Samorząd Uczniowski

 • DYSKOTEKA SZKOLNA2013-09-26

   

      Zapraszamy na dyskotekę  z okazji Dnia Chłopaka  

  PONIEDZIAŁEK 30.09.13  16:00-18:45 CENA BILETU: 1 zł

  Samorząd Uczniowski

 • Serwis pomocny dzieciom2013-09-11

  POLECAMY PORTAL o nazwie PISUPISU.pl. Na jego łamach najmłodsze dzieci mogą śmiało podjąć się nauki literek i pisania na klawiaturze. Starsze - usprawnić pisanie korzystając z przygotowanych w tym celu zabaw. A dużym proponujemy sprawdzić szybkość, z jaką piszą przy użyciu klawiatury.
  Klawiatura na  stronie nie jest wyłączną atrakcją! Znajdziecie tam także oryginalne bajki i zabawy słowne pomagające w nauce czytania, trudne słownictwo oraz ortograficzne wyjątki, które trzeba zapamiętać.

   

 • Fredrowanie2013-09-03

  „Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

  Serdecznie zachęcamy do udziału w czytaniu dzieł Aleksandra Fredry! Zapraszamy do włączenia się do tegorocznej odsłony akcji „Narodowe Czytanie” i przybycia do naszej szkoły 6 września o godzine 10. 

   

 • 95 - lat OSP w Kurowie2013-07-01

  30 czrwca 2013 r. odbyły się obchody jubileuszu 95-lecia OSP w Kurowie połączone z zakończeniem projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej oraz z Urzędu Miasta Wielunia "Odnowa centrum miejscowości Kurów". Nasi uczniowie uświetnili uroczystość występami artystycznymi oraz wzięli udział w konkursie plastycznym  "Strażak dniem i nocą zawsze przyjdzie nam z pomocą".

  Galeria zdjęć na stornie Radia ZW.

 • Prymus naszej szkoły2013-06-26

  26 czerwca odbyło sie spotkanie Burmistrza Wielunia z prymusami szkól Gminy Wieluń. Z naszej szkoły w spotkaniu udział wzięła Nicola Szczukiecka tegoroczna absolwentka. Nicola na swoim świadectwie ukończenia szkoły uzyskła średnią ocen 5,77 i 38 pkt na sprawdzianie kompetencji. Nicola otrzymała dyplom gratulacyjny i nagrodę książkową. My również gratulujemy.

 • Zaśpiewajcie na cześć Pana2013-06-15

  10 czerwca nasze przedszkolaki wystąpiły na scenie w Wieluniu razem z "Arką Noego". Była to nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii przedszkoli na  Przeglądzie Piosenek zespołu ARKA NOEGO pod hasłem: ”Zaśpiewajcie na cześć Pana” w ramach Dni Wiary Na Ziemi Wieluńskiej.

  Zdjęcia i Film ze wspólnego występu z Arką Noego.

 • Bezpieczne wakacje2013-06-12

  W związku ze zbliżającymi się wakacjami, w celu rozszerzenia i wsparcia działań profilaktycznych dotyczących bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu zostały zamieszczone materiały profilaktyczne dotyczące powyższgo zagadnienia.

  Nie zapominajmy o tym, aby:

  nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu – najczęściej toną osoby pijane;
  nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
  nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
  po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy;
  nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;
  nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
  nie skakać do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
  dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;
  podczas skurczu mięśni nie wpadać w panikę. Kiedy coś takiego nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma nikogo takiego, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie wyprostować nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu.

  Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy sprawić aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

 • Reaguj masz prawo2013-06-10

  27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO.  Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

  Więcej o kampanii na: www.jakreagowac.pl

 • Grunt to bezpieczeństwo...2013-06-06

  Jaki jest stan bezpieczeństwa Polski? Jakie zmiany możemy prognozowaćw perspektywie 20 lat? Jakie wynikają stratrgiczne kierunki kształtowania bezpieczeństwa Polski? Jak powinnismy się do tego przygotować? Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała ona na podstawie wyników prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), który był pierwszym tego typu przeglądem zrealizowanym w Polsce.

 • Podręczniki2013-06-04

  W zakładce podręczniki na 2013-2014 znajdziecie Państwo wykaz podręczników dla każdej klasy, które będą obowiązywały w naszej szkole w roku 2013/2014.

 • Zuchy zwiedziły Ziemę Kaliską2013-05-19

  16 maja odbyła się sesja terenowa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu, na którą zaproszono zuchy ze Szkoły Podstawowej w Kurowie. Młodzi radni i zuchy cały dzień spędzili na poznawaniu walorów Ziemi Kaliskiej.  galeria zdjęć

 • Turniej Bezpieczeństa Ruchu Drogowego2013-04-19

   Dzisiaj  w Turnieju Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego wśród blisko stu uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu wieluńskiego znaleźli się i nasi uczniowie: Kuba Nagły, Amadeusz Urbanek i Mateusz Wiktorek. Jak co roku uczestnicy turnieju rozwiązywali test i prezentowali  rowerowe umiejętności, niestety w tym roku w deszczu. Myślę, że to właśnie deszcz przeszkodził naszym dzielnym chłopcom w zdobyciu miejsca medalowego,          Galeria zdjęć

 • EKOLADA 20132013-04-19

  26 kwietnia w naszej szkole spotykają sie uczniowie wszystkich szkół podstawowych Gminy Wieluń w ramach Gminnego Konkursu Ekologicznego Po raz pierwszy w konkursie ekologicznym EKOLADA uczniowie spotkali się w roku 2004, gospodarzem imprezy nasza szkoła, apomysłodawcą imprezy p. Elżbieta Madeła. Zaproszone do udziału zostały zaledwie 4 szkoły, te w których działały szkolne koła LOP. Dziś dawni uczestnicy są już studentami, a historia zatoczyła koło i EKOLADA ponownie wróciła do naszej szkoły, już jako Gminny Konkurs Ekologiczny. Dziś jest to impreza, w której biorą udział wszystkie szkoły naszej gminy. Co roku uczniowie spotykaja się w innej placówce. Organizatorzy przygotowują zadania z zakresu ważnych problemów ekologicznych. W tym roku uczniowie będą zmagać się z zagadnieniami dotyczącymi zdrowego odżywiania, a hasło przewodnie brzmi „Dużo wiem i zdrowo jem”. Każdy uczestnik trzyosobowej reprezentacji szkoły musi rozwiązać test, a później czekają go jeszcze zadania grupowe Konkurs został objęty patronatem przez Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka. Tegoroczny konkurs Ekolada jest elementem realizowanego przez naszą szkołę Programu Edukacji Zdrowotnej „Żyj mądrze – zdrowo i sportowo”.

 • Sukces matematyczno-przyrodniczy2013-04-18

  Drużyna z naszej szkoły w składzie: Nikola Szczukiecka, Mateusz Wiktorek, Artur Rachubik zakwalifikowali się do finału VI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego "PRYZMAT 2013"  Gratulujemy .

  Lista zakwalifikowanych szkół.

 • Sprawdzian kompetencji 20132013-04-04

  Dziś 22 uczniów naszej szkoły napisało swój pierwszy egzamin. Na wyniki trzeba będzie poczakać do 27 maja. Sądząc po minach i relacjach uczniów sprawdzian nie należał do najłatwiejszych. Wielu uczniom zabrakło czasu. W załączeniu dzisiejszy sprawdzian, teraz na spokojnie można usiąść i ocenić swoją pracę.

  Wszystkim życzę 40 punktów w maju.

  - Lidia Piwnicka

 • Sprawdzian Szóstoklasisty2013-04-02

 • Palma Wielkanocna2013-03-26

  20 marca 2013 r. w Wieluńskim Domu Kultury podsumowano V. edycję konkursu plastycznego związanego z tradycjami obchodów Świąt Wielkanocnych. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły palmy wykonane przez Wiktorię Kędzię z klasy V, Zuzannę Szczukiecką z klasy III, Darię Kubis i Emilię Cegiełkę z klasy II. Nasze palmy chociaż bardzo piękne nagród nie otrzymały. Dziewczynkom dziękujemy za udział w konkursie.

  Palmy Wielkanocne można oglądać w sali widowiskowej WDK do środy 27 marca 2013 r. w dni powszednie w godzinach pracy placówki.

 • II miejsce w Powiatowym Turnieju2013-03-22

  Mateusz Wiktorek uczeń klasy VI zajął drugie miejsce w Powiatowym Turnieju Pożarniczym ”Młodzież zapobiega pożarom”. Tylko jednego punktu zabrakło do zwycięstwa. Opiekunce p. Ewie Panek i Mateuszowi serdecznie gratyulujemy. Galeria zdjęć z turnieju na stronie Radia ZW

 • PRÓBA ZESPOŁU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO2013-03-22

  PONIEDZIAŁEK 14:15    Zapraszam    Iwona Kania

 • Maraton Szóstoklasisty2013-03-20

  Już po raz drugi odbył sie "Maraton Śzóstoklasisty". Organizatorem była nasza zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa w Masłowicach. Naszą szkołę reprezentowali Nicola Szczukiecka, Wiktoria Porażka i Mateusz Wiktorek. z wychowawczynią p. Ewą Panek. Nie udało nam sie jednak zdobyć medalowego miejsca. Powalczymy za rok. Maraton zorganizowała nasza zaprzyjaźniona szkoła w Masłowicach.

 • Dzień otwarty w szkole2013-03-18

  DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

  Wybór szkoły jest zawsze trudną i odpowiedzialną decyzją, warto zatem odwiedzić ją wspólnie z dzieckiem, zapoznać się z ofertą i zobaczyć panujące w niej warunki.

  PRZYJDŹCIE, ZOBACZCIE, ZDECYDUJCIE!

  JUŻ 21 MARCA W GODZ. 8.00 - 12.00 OTWIERAMY DLA WAS NASZE DRZWI

  • Odwiedźcie szkołę, w której talenty nie pozostają w ukryciu
  • Szkołę, w której uczniowie uzyskują dobre wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
  • Szkołę wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach unijnego projektu Pierwszaki” i „Możemy się różnić musimy mieś równe szanse”, „Radosna szkoła”.
  • Szkołę tętniącą życiem i wciąż nowymi pomysłami.
  • Porozmawiajcie z nauczycielami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

  NASZYM PRZYSZŁYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

  Piękną kolorową klasopracownię

  Zabawę w gromadzie zuchowej „WŁÓCZYKIJE”

  Opiekę świetlicową i salę zabaw dla najmłodszych dzieci

  Wyjazdy na wycieczki

  Nowo powstały plac zabaw

  Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów

  ZAPRASZAMY!!!  CZEKAMY NA WAS Z RADOŚCIĄ!!!

 • Sukces Eryka2013-03-12

  Nasz uczeń Eryk Borń, reprezentujący Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu zajął 2 miejsce w kategorii  SOLO 6-9 lat w Wieluńskim Dance. Więcej o Wieluńskim Dance.

 • Mam kota na punkcie mleka2013-03-07

    

    Nasza szkoła przystąpiła do programu "Mam kota na punkcie mleka". Patronat honorowy nad kampanią objęło Misnisterstow Edukacji Narodowej.

      Więcej o programie na stronie www.mamkotanapunkciemleka.pl.


   

 • CZYTAJ O NAS2013-02-26

  http://www.tugazeta.pl/1,tutaj-talenty-nie-pozostaja-w-ukryciu,8035.html

 • Ekolada 20132013-02-26

           Gminny Konkurs Ekologiczny pod patronatem Burmistrza Wielunia

                 Ekolada 2013

   

  „Dużo wiem i zdrowo jem”

  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych gminy Wieluń do udziału w konkursie EKOLADA 2013, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Dużo wiem i zdrowo jem”.

    Regulamin i materiały dla uczestników w załączeniu

 • ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2013-02-19

  Zapraszam na próbę 19.02. godz.11:00, 20.02. godz.13:30           Iwona Kania

 • Volley Project2013-02-06

  Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Volley Project"  Fundacji Mariusza Wazłego.

    Stworzony przez Mariusza Wlazłego projekt dedykowany jest głównie dla dzieci i młodzieży. Celem programu jest kompleksowe wsparcie zawodników sportu siatkówki w działaniach propagujących sport i jego najlepsze zasady (np. zasady gry fair play, wytrwałość w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, zaangażowanie)  wśród dzieci i młodzieży. Innym elementem programu jest również wdrażanie, rozpowszechnianie oraz nagradzanie kulturalnego dopingu, który w dzisiejszych czasach jest niezwykle rzadki. Odbiorcami tych działań będą dzieci i młodzież cierpiąca często w dzisiejszych czasach na brak autorytetów. Sportowiec, taki jak Mariusz Wlazły, może stanowić doskonały wzór dla młodych ludzi, jak realizować swoje marzenia ciężką pracą, wyrzeczeniami, ale także umiejętnością współpracy w zespole i wsparciem dla młodszych kolegów. Kreowanie takich właśnie  wartości jak sumienność czy wytrwałość stanowi nie tylko podstawę sukcesu sportowego, ale jest także podstawą kształtowania charakteru młodego człowieka, który nawet jeśli nie będzie wiązał swojej przyszłości zawodowej ze sportem zawodowym, to z pewnością takimi wartościami ukształtowanymi w młodości będzie się kierował w swoim życiu zawodowym czy rodzinnym. To także grupa przyszłych świadomych, kulturalnych kibiców, którzy już dziś w przypadku siatkówki mogą być wzorem w kontekście zachowań kibiców np. piłki nożnej.

  Czytaj więcej i zobacz nas na portalu http://www.fundacjawlazlego.pl/

 • Ćwicz aby zostać MISTRZEM2013-02-06

  Jeśli przygotowujesz sie do egzaminu na kartę rowerową możesz poćwiczyć:

  http://eti.agh.edu.pl/brd/

  a tu znajdziesz testy:

  http://spkurow.pl/nowa/karta/index.htm

  Na tej stronie znajdziesz wiele zadań matematycznych. Wejdź i ćwicz a zobaczysz efekty.

  http://www.matzoo.pl/

  http://matmag.pl/

  Zadania powtórzeniowe przed sprawdzianami i pracami klasowymi

  testy on - line dla klasy Iv   http://gwo.pl/strefa-ucznia-m23

  testy on - line dla klasy V    http://gwo.pl/strefa-ucznia-m24

  testy on - line dla klasy VI    http://gwo.pl/strefa-ucznia-m25

 • FERIE ZIMOWE2013-02-05

  Atrakcje na ferie przygotowane przez Gminę Wieluń.

  http://www.um.wielun.pl/index.php/dzieci-i-mlodziez/344-ferie-zimowe-w-wieluniu

 • Zapisy do przedszkola i I klasy2013-02-05

  W marcu trwają zapisy dzieci do klasy I naszej szkoły oraz do oddziałów przedszkolnych w Turowie i Kurowie. Wnioski do pobrania z naszej strony internetowej i u pań: Mirosławy Graczyk i Patrycji Szczepaniak. Do oddziału przedszkolnego w Kurowie przyjmujemy 6-latki i 5-latki a do oddziału przedszkolnego w Turowie przyjmujemy 6-latki, 5-latki i 4-latki.

  W dniu 21 marca na godz. 8.15 zapraszamy rodziców i dzieci na "Dzień otwarty" w naszej szkoły

 • II Rodzinny Turniej klas I-III2013-02-05

  O zmaganiach naszych uczniów i ich rodziców czytaj na portalu Gminy Wieluń.

  http://www.um.wielun.pl/index.php/dzieci-i-mlodziez/343-rodzinna-rywalizacja-w-atmosferze-olimpiady

 • Zarządzenie dyrektora szkoły 20132013-01-23

 • ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2012-12-13

  Zapraszam na próbę 17 grudnia (poniedziałek)o godz. 14:15 Iwona Kania
 • I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM2012-12-07

  Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje

  wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom

  za udział w zbiórce prezentów dla dzieci z Domu Dziecka.

  Dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałą współpracę!!!

 • ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2012-12-04

  Zapraszam na próbę 6 grudnia (czwartek)o godz. 14:20 Iwona Kania
 • I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM2012-12-03

   

  w dniach 4-7 grudnia Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę słodyczy i przyborów szkolnych  dla dzieci z Domu Dziecka

 • 112- tu szukaj pomocy2012-11-26

  Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kurowie zapraszają na I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "112- tu szukaj pomocy" pod patronatem Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka Konkurs odbędzie sie w dniu 01.12.2012 w hali WOSiR w WIELUNIU ul.Częstochowska 35 Początek godzina 10:00
 • Góra Grosza2012-11-25

  Po raz kolejny bierzemy udział w zbiórce „Góry Grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka. Jeszcze jednym bardzo ważnym celem było uświadomienie naszym uczniom, że każda drobna moneta może pomóc ich potrzebującemu koledze lub koleżance. Monety zbierane są codziennie przez uczennice z Samorządu Uczniowskiego.
 • ZESPÓŁ WOKALNO - INSTRUMENTALNY2012-11-05

  serdecznie zapraszam na próbę w dn. 8.11.2012 [czwartek] o godz. 14.20 Iwona Kania
 • Zespół wokalno-instrumentalny.2012-09-19

  zapraszam na próbę w środę 26. 09. o godz. 14.30. Koncert zespołu w Wieluńskim Domu Kultury odbędzie się 27. 09. o godz. 11.00 – odjazd busem spod szkoły ok. godz. 10.15
 • Narodowe czytanie Pana Tadeusza2012-09-01

  W dwusetną rocznicę wydarzeń opisanych w dziele Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, zainaugurowana została ogólnopolska akcja „Narodowe czytanie Pana Tadeusza”. W tym samym momencie, w wielu miastach w Polsce, rozpocznie się czytanie polskiej epopei narodowej. Jest to ogólnopolska akcja organizowana pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

   

  Koordynatorem akcji w Wieluniu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, która zaprasza wszystkich wielunian 8 września, na wspólne odświętne czytanie mickiewiczowskiej epopei.

  Deklamacje poematu w wykonaniu polityków, duchownych, dziennikarzy, bibliotekarzy oraz aktorów Koła Teatralnego działającego przy MiGBP w Wieluniu, przeplatane będą pytaniami sprawdzającymi znajomość treści Pana Tadeusza.

  Od godz. 15.00 akcja wspólnego czytania rozpocznie się równolegle w 12 szkołach w Gminie Wieluń. Następnie delegacje z tych placówek spotkają się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie będzie miał miejsce finał akcji.

  O godzinie 17:00 epilog epopei odczyta Burmistrz Wielunia Janusz Antczak. W trakcie spotkania koncert na skrzypcach wykona wielunianka Eryka Suchan. Przedsięwzięcie uatrakcyjnią scenki z poematu w wykonaniu aktorów Koła Teatralnego działającego przy MiGBP w Wieluniu.

   

  Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej akcji,

  do naszej szkoły 8 września na godz. 15.00.

  - zaczynamy polonezem w wykonaniu uczniów:

  - zapoznanie z życiem i twórczością A. Mickiewicza

  - krótki wstęp, wprowadzenie uczestników w przebieg wydarzeń „Pana Tadeusza”

  - czytanie fragmentów przez lektorów (uczniowie, absolwenci, nauczyciele, rodzice)

  - w tle prezentacja multimedialna z ilustracji, z filmu „Pan Tadeusz”

  - konkurs na najlepszy strój z epoki – wyłonienie delegacji do biblioteki

  - kończymy arią sopranistki p. Iwony Kani (absolwentki naszej szkoły)

   

   

 • CZYTAJĄCA SZKOŁA2012-06-28

   

  Jesteśmy CZYTAJĄCĄ SZKOŁĄ - realizujemy program CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM!

  Drodzy Rodzice!

  Kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. Kto nie czyta, nie nadąża za zmianami we współczesnym świecie, ponieważ ciągle lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus i zagrożeń. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować w dzieciństwie, czytając dzieciom.

  Pragnąc rozbudzić ten nawyk w naszych uczniach od września 2012  roku przystąpiliśmy w do programu „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM". Zachęcamy rodziców, aby codzienne czytanie stało się w ich domach trwałym i systematycznym rodzinnym zwyczajem. Mamy nadzieję, że i w naszej szkole będzie można zaobserwować efekty wprowadzenia programu. Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

  Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

 • BIAŁO-CZERWONY DZIEŃ SPORTU2012-06-26

  28 CZERWCA rozpoczynamy o godzinie 9:00. W programie:

  - zawody młodszych klas,

  - wyścigi szeregów reprezentacje klas IV,V,VI

  - dwa ognie (rozgrywki pomiędzy klasami),

  - rozgrywki w piłkę nożną chłopców,

  - rozgrywki w piłkę siatkową.

  - spotkanie z Mariuszem Wlazłym

  Zakończenie- godzina 13:15.

   

   

 • Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty2012-06-02

   Wyniki naszych uczniów na przestrzeni 12 lat w załączeniu.

 • Szkoła na Bursztynowym Szlaku2012-04-26

  08.05.2012 w nazej szkole odbyło sie podsumowanie programu „Szkoła na Bursztynowym Szlaku".

  Program „Bursztynowego Dnia”:

  09:00- Przedstawienie działań podjętych w ramach realizacji ogólnopolskiego programu

  „Szkoła na Bursztynowym Szlaku”

  09:10- Spotkanie „bursztynową” piosenką i wierszem

  09:40- Warsztaty plastyczne

  11:00- Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Wielunia

  Janusza Antczaka „Europejskie Święto Bursztynu w Wieluniu”

  11:30- Czytanie legend związanych z powstaniem bursztynu przez zaprozonych gości

  11:50- Incenizacja legendy o powstaniu bursztynu.

  12:15- Bursztynowy konkurs wiedzy.

 • Wyniki gminnego konkursu plastycznego2012-04-24

  W dniu 24 kwietnia jury w składzie p. Bogusław Abramek i p. Magdalena Kopańska wyłoniło zwycięzców w Gminnym Konkursie Plastycznym pod patronatem Burmistrza Wielunia „Europejskie Święto Bursztynu”.

  Zwycięzcami  w kategorii szkół podstawowych zostali:

  1. Michał Tomczyk Szkoła Podstawowa w Rudzie

  2. Ilona Marzec Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu

  3. Monika Zwiech Szkoła Podstawowa w Kurowie

  W kategorii gimnazjów:

  1. Kinga Lewandowska Gimnazjum nr 2 w Wieluniu

  2. Kacper Kaczmarek Gimnazjum nr 1 w Wieluniu

  3. Maciej Łyskawa Gimnazjum nr 2 w Wieluniu

  Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy.

 • Zarządzenia dyrektora szkoły2012-03-08

 • Obietnica zuchów2012-02-17

  Gromada zuchowa wraz z drużynowymi zaprasza na obietnicę zuchową.

  Uroczystość odbędzie sie w naszej szkole 27 lutego oo godz. 17.00. Zuchy wraz z opiekunami bardzo serdecznie dziekują wszystkim, dzięki którym można było zakupić mundury zuchowe.

  Sponsorami naszych mundurów są:

  - Rada Rodziców

  - Rada Sołecka w Kurowie

  - OSP w Kurowie

  - Pan Mariusz Kaczmarek

  - Panu Sławomir Kaftan

  - ks. proboszcz Witold Bil

  - Rejonowy Bank Spóldzielczy w Lututowie

  - PKS Wieluń

  Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.


   

 • Konkurs matematyczny2012-01-23

 • Szkoła w Kurowie odkrywa talenty2011-12-30

  Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie znalazła się na utworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej liście „Szkół odkrywców talentów”. Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez MEN Rokiem Odkrywania Talentów dlatego na tej liście mogła znaleźć się tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwijaniu jego talentów. http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-szkola-odkrywcow-talentow. W zgłoszeniu wysłanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele szkoły opisali szeroką gamę dodatkowych zajęć. Wśród nich znajdują się koła językowe, plastyczne, muzyczne i aktorskie oraz zajęcia sportowe. Te ostanie zaowocowały między innymi pierwszym miejscem w Turnieju PGE Kinder Cup „Siatkówka z Gwiazdą”. MEN, oceniając zgłoszenia szkół brało MEN pod uwagę właśnie organizację zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, warsztatów, zawodów sportowych oraz osiągnięcia uczniów. W województwie łódzkim Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało taki tytuł 54 szkołom. W powiecie wieluńskim jedynie dwa.

 • Rusza nasza strona WWW2010-12-28

  Od stycznia 2012 roku uruchomiliśmy naszą stronę internetową