Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Aktualności

 • Ochrona danych osobowych2023-04-18

  Inspektor Ochrony Danych Sławomir Mazur, tel. 727931623, e-mail:slawek6808@op.pl

   
 • Zasady rekrutacji do szkół podst.2023-01-31

    Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

  Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok
  szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku
  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będzie
  dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/. Dostęp
  możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/,
  w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.
  I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:
   ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany jest do
  szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). Miejsce
  zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych o zameldowaniu.
   WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli
  szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
   SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się
  o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz Wielunia na wniosek
  rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.
  ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie
  elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej do 14 lutego 2023 roku.
  WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi
  dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru,
  wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru (pierwszej w kolejności).
  Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia specjalnego, w tym w oddziale integracyjnym, wraz z
  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-
  Wychowawczych w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 2, w dniach 01.02.2023 r. – 13.02.2023 r.
  Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do kształcenia specjalnego w tym w oddziale integracyjnym, można
  pobrać na stronie: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.
  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału
  ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku
  szkolnym 2023/2024.
  W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej
  w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady
  takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.
  Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:
   Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024
  zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie
  z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.
   Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce
  w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
   Dziecko, które w roku szkolnym 2022/2023 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na
  wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której uczęszczało do oddziału
  przedszkolnego, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego po złożeniu zgłoszenia (tak jak
  dzieci zamieszkałe w obwodzie).
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – Strona 1
   Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są na podstawie
  liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu
  na przyjęcie kandydata.
   We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do
  najmniej preferowanej.
   Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych szkół
  pozaobwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem
  zamieszkania).
  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:
  1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;
  2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;
  3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej
  opieki - 3 pkt.
  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:
   Ad 1) - oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata uczęszcza
  do tej samej szkoły podstawowej;
   Ad 2) - oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego
  miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.
   Ad 3) - oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły zamieszkują
  krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).
  II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
  podstawowych
  I etap
  01.02.2023 r. - 15.02.2023 r. - wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie naboru.
  Wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej.
  01.02.2023 r. – 15.02.2023 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału
  integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  16.02.2023 r. - ustalenie liczby wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja i podanie
  ich do wiadomości w dniu 17.02.2023 r. do godz.15.00 pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.
  II etap – postępowanie rekrutacyjne
   20.02.2023 r. – 10.03.2023 r. – wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełniony,
  wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
   13.03.2023 r. – 15.03.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz
  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
   16.03.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
   17.03.2023 r. – 24.03.2023 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w elektronicznym systemie
  rekrutacji, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Możliwe
  jest również potwierdzenie w formie pisemnej złożone w szkole. Brak potwierdzenia będzie uznany za
  rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – Strona 2
   27.03.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)
  Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
  nadal dysponuje wolnymi miejscami w terminach określonych w zarządzeniu Nr 7/23 Burmistrza Wielunia
  z dnia 25 stycznia 2023 r.
  W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół pozaobwodowych,
  mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych
  miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.
  Harmonogram czynności
   24.04.2023 r. - 26.04.2023 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy dzieci zamieszkałych
  w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub WNIOSKU (do oddziału
  ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane, wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE
  składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
   27.04.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
   28.04.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
   04.05.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  IV. Tryb odwoławczy
   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
   Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych
  opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę
  punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.
   W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do
  dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
   Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
   Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – Strona 3
 • Zasady rekrutacji do przedszkoli 20232023-01-31

  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

  I. Rekrutacja

  Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przez Gminę Wieluń biorą udział:
   dzieci urodzone w latach 2017– 2020,
   dzieci z rocznika 2016 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń odbywa się na wolne miejsca w poszczególnych oddziałach przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi oraz obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wieluń.

  UWAGA
   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli od 16 sierpnia 2023 r.
   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieluń mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń od 24 sierpnia 2023 r. jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.
   Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2023/2024 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

  II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

  Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 1 lutego 2023 r. do 13 lutego 2023 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2023/2024 w terminie do 14 lutego 2023 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

  III. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń, przyjmowani są do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1) wielodzietność rodziny kandydata,
  2) niepełnosprawność kandydata,
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.

  Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych:
  1) dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie dziennym, lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym – 10 pkt;
  2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – 5 pkt;
  3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu – 3 pkt;
  4) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wieluń – 10 pkt;
  5) miejsce zamieszkania dziecka lub pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie przedszkole ma swoją siedzibę – 5 pkt;
  6) zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola – 5 pkt.

  Kryteria potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Nabór na wolne miejsca w poszczególnych oddziałach w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi rozpocznie się 20 lutego 2023 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System będzie uruchomiony od godz. 9.00 w dniu 20 lutego 2023 roku do godziny 15.00 w dniu 10 marca 2023 roku. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru (pierwszego w kolejności).

  Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
  1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
  3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydane dla rodzica lub rodziców, rodzeństwa kandydata,
  4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  6) oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 uchwały nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2016 r. i starszych) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego lub oświadczenie o ubieganiu się o odroczenie. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

  Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od 20 lutego 2023 r. od godz. 9:00 do 10 marca 2023 r. do godz. 15:00. Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku i oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
   zwrócić się do Burmistrza Wielunia o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz Wielunia w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

  Po weryfikacji wniosków:
   16 marca 2023 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka i kandydatów niezakwalifikowanych.
   27 marca 2023 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie od 28 marca do 12 kwietnia 2023 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
   wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
   wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
   na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola złożyć skargę do sądu administracyjnego.

  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu, prowadzącym oddziały integracyjne. 

 • KOMUNIKAT2021-03-15

   

  Kurów, dnia 05.03  2021r.

  KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU INSTYTUCJI FINANSOWEJ

  Zarząd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. w porozumieniu z wyłonioną reprezentacją osób zatrudnionych, na mocy art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), zawarły w dniu  19 marca 2021r. porozumienie o wyborze instytucji finansowej, z którą zawarta zostanie umowa o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym.

  Mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych strony zgodnie postanawiają, że wybierają PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako instytucję finansową, z którą zostaną zawarte umowy wymagane zapisami Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

  Oficjalny portal informacyjny PPK dostępny na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

   

   

  …………………………

   

 • zasady rekrutacji na rok 20212021-01-31

  😆
  1
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
  Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok
  szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku
  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 będzie
  dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/. Dostęp
  możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/,
  w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.
  I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:
  ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany jest do
  szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). Miejsce
  zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych o zameldowaniu.
  WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli
  szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
  SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających
  się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz Wielunia na wniosek
  rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.
  ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie
  elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.
  WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi
  dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru,
  wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru (pierwszej w kolejności).
  Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia w oddziale integracyjnym wraz z orzeczeniem o potrzebie
  kształcenia specjalnego składa się w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu
  przy pl. Kazimierza Wielkiego 2, w dniach 01.02.2021 r. – 12.02.2021 r.
  Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do oddziału integracyjnego można pobrać na stronie:
  http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.
  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału
  ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku
  szkolnym 2021/2022.
  W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej
  w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady
  takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.
  Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:
   Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022
  zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie
  z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.
   Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce
  w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
  Dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie
  przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie
  mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której uczęszczało
  do oddziału przedszkolnego, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego po złożeniu zgłoszenia.
   Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są na podstawie
  liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu
  na przyjęcie kandydata.
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 – Strona 1
   We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do
  najmniej preferowanej.
   Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych szkół
  pozaobwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem
  zamieszkania).
  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:
  (1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;
  (2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;
  (3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej
  opieki - 3 pkt.
  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:
   Ad (1). oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata
  uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej;
   Ad (2). oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego
  miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.
   Ad (3). oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły zamieszkują
  krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm).
  II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
  podstawowych
  I etap
  01.02.2021 r. - 12.02.2021 r. - wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie naboru.
  Wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej.
  01.02.2021 r. – 12.02.2021 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału
  integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  12.02.2021 r. - ustalenie liczby wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja i podanie
  ich do wiadomości w dniu 15.02.2021 r. pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.
  II etap
  15.02.2021 r. – 05.03.2021 r. – wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełniony,
  wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
  08.03.2021 r. – 12.03.2021 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz
  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  15.03.2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  16.03.2021 r. – 18.03.2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego
  oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
  19.03.2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 – Strona 2
  Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
  nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół pozaobwodowych,
  mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych
  miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.
  Harmonogram czynności
  26.04.2021 r. - 27.04.2021 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy dzieci
  zamieszkałych w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub WNIOSKU (do
  oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane, wypełnione, i podpisane
  ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej
  preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
  28.04.2021 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów
  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
  postępowaniu rekrutacyjnym.
  29.04.2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  30.04.2021 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list
  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  IV. Tryb odwoławczy
   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji
  rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
   Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych
  opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę
  punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez
  kandydata.
   W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do
  dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
   Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
   Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 – Strona 3
 • Zasady rekrutacji do przedszkola 20212021-01-29

  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
  I. Rekrutacja
  Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do
  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przez Gminę Wieluń
  biorą udział:
  dzieci urodzone w latach 2015– 2018,
  dzieci z rocznika 2014 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono
  spełnianie obowiązku szkolnego.
  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje
  dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wieluń.
  UWAGA
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli od 16
  sierpnia 2021 r.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieluń mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do
  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń od 26 sierpnia 2021 r. jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.
  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 zapisać dziecko do innego przedszkola
  niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci
  zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
  II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego
  Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają
  jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie od 1 lutego 2021 r.
  do 12 lutego 2021 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu
  wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka.
  Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok
  szkolny 2021/2022 w terminie do 12 lutego 2021 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym
  terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.
  III. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne
  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez
  Gminę Wieluń, przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność
  zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.
  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
  oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   wielodzietność rodziny kandydata,
   niepełnosprawność kandydata,
   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
  zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane
  są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie
  ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.
  Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych:
  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - Strona 1
  1. dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie
  dziennym, lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub
  studiuje w systemie dziennym – 10 pkt;
  2. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – 5 pkt;
  3. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu – 3 pkt;
  4. dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wieluń – 10 pkt;
  5. miejsce zamieszkania dziecka lub pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły podstawowej, na którego
  terenie przedszkole ma swoją siedzibę – 5 pkt;
  6. zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola – 5 pkt.
  Kryteria potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
  Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 lutego 2021 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka
  do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
  szkolny 2021/2022, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System będzie uruchomiony od godz.
  9.00 w dniu 15 lutego 2021 roku do godziny 15.00 w dniu 5 marca 2021 roku. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub
  będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym.
  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka
  do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem:
  https://przedszkola-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego:
  http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.
  Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności.
  Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice
  składają w przedszkolu pierwszego wyboru (pierwszego w kolejności).
  Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność
  z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
   orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych wydane dla rodzica lub rodziców, rodzeństwa kandydata,
   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
  wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
   oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 uchwały nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej
  w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
  dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.
  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
  oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
  złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910,
  z późn. zm).
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2014 r. i starszych) winni dołączyć do
  wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji
  obowiązku szkolnego.
  Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności
  informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
  Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od 15 lutego 2021 r. od godz. 9:00 do 5 marca 2021 r. do godz. 15:00. Wnioski
  weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - Strona 2
   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we
  wniosku i oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
   zwrócić się do Burmistrza Wielunia o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
  Burmistrz Wielunia w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  Po weryfikacji wniosków:
  15 marca 2021 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
  rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych.
  19 marca 2021 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
  Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej
  liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej
  wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej
  placówki.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek
  zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r.
  W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja
  z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
   wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola
  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
   wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
  otrzymania uzasadnienia,
   na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola złożyć skargę do sądu administracyjnego.
  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
  rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego
  w danym przedszkolu.
  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w
  przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
  przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
  wyrokiem.
  IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
  biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego nie
  biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych
  opiekunów w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu, prowadzącym oddziały integracyjne.
  Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - Strona 3
 • Zawieszenie zajęć w Oddziale Przedszko2021-01-23

  ZARZĄDZENIE NR 6/2021

  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

  z dnia 22 stycznia 2012 r.

  w sprawie  czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym (3,4 latki) działającym przy Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

  Na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu zarządza się co następuje :

  § 1.1. Zawiesza się na czas określony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału Przedszkolnego (3, 4 latków) działającego przy Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie, w okresie od 25 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz.493).

  § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń

  § 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

   

   

   

   

 • Obowiązek informacyjny2020-08-31

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
  UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO” informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu pl. Kazimierza Wielkiego 2
  2) z inspektorem ochrony danych w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej abi-zopow@um.wielun.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną do Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu na podstawie przepisu art. 6 ust 1 pkt a cyt. rozporządzenia;
  4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  7) Pani/Pana dane osobowe przekazywane w dowolnej formie w treści pisma lub wniosku będą przechowywane przez okres 5 lat, gdyż zostały zaliczone do kategorii archiwalnej B5;
  8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
  9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana pisma lub wniosku.
  Nieprzekazanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością jego rozpatrzenia.
   
 • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa2020-08-26

   1.  

     

    ZARZĄDZENIE NR …1../2020

    Dyrektora Szkoły Podstawowej im. …Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

    z dnia 26.08.2020r.

    w wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
    i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

    obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Kurowie

    od 1 września 2020r.

     

     

     

     

    Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

     

    § 1.

    Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły …Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie


     

    § 2.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 1

    do zarządzenia nr …./2020

    Dyrektora Szkoły Podstawowej

    im. Komisji edukacji narodowej w Kurowie


     

    .

    Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
    i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

    obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

    obowiązują od 1 września 2020r.

     

     

    § 1

    Ogólne zasady organizacji pracy

    1. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej wznawia funkcjonowanie
     z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
     i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

    2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

    3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

    4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

     • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

     • zakrycie nosa i ust,

     • obowiązkowa dezynfekcja rąk,

     • ograniczone przemieszczanie się po szkole,

     • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

    1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
     w izolacji.

    2. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

    3. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

    4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

    5. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.

    6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.

    7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

    8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

    9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

    10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

     

     

    § 2

    Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych

    1. W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2 , a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na kolejne dziecko – jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5godzin dziennie o 2m2, jeżeli powyżej 5h to
     o 2,5m
     2 .

    2. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.

    3. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.

    4. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

    5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

    6. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

     

    § 3

    Wybór formy kształcenia

    1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Wielunskiego, na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej
     w Kurowie

    2. W zależności od tego, czy powiat na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie , został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
     w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.

    3. W sytuacji niezaliczenia powiatu do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

     

    1. Wprowadzenie formy kształcenia zdalnego, o której mowa w pkt 2 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

     

    1. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w pkt 2 i pkt.3 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.

    2. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w pkt.2 i 3 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

     

    §4

    Nauczyciele

    1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.

    2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.

    3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

    4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

    5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

    6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

    7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

    8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

     

    § 5

    Rodzice

    1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

    2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

    3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

    4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
     (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

    5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

    6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

     

    §6

    Pracownicy szkoły

    1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
     i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

    2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.

    3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

    4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
     z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

    5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

    6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

    7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
     o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

    8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:

    • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),

    • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,

    • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,

    • dezynfekcji toalet,

    • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali przedszkolnej.

    1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów

    2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

     • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

     • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

     • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
      i dezynfekcja.

    1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

     

     

    § 7

    Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego

    1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

    2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

    3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.

    4. Do szkoły uczniowie / oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

    5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.

    6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.

    7. Uczniowie którzy rozpoczynają zajęcia lekcyjne od zajęć z wychowania fizycznego wchodzą do szkoły wejściem bocznym znajdującym się przy sali gimnastycznej.5

    8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.

    9. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się głównym wejściem. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (korytarz – od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału przedszkolnego), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

    10. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.

    11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

     

     

    § 8

    Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

    1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.

    2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.

    3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

    4. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

    5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

    6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).

    7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.

    8. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).

    9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.

    10. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.

    11. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

    12. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

     

    § 9

    Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

    1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

    2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.

    3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

    4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

    5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

    6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
     i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

    7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

     

     

    §10

    Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku

    1. Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

    2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.

    3. Po przyjeździe do szkoły:

    1. kierowca będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku szkoły i stawia pojemnik,

    2. pracownik obsługi zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe i maseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu,

    1. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wraz z resztkami.

    2. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.

    3. Posiłki wydaje pracownik obsługi.

    4. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.

    5. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.

    6. W przypadku braku oddzielnego pomieszczenia-stołówki, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

    7. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

     

     

     

    § 11

    Kontakt z osobami trzecimi

    1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

    2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

    3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).

    4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

    5. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

     

    § 12

    Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

    1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.

    2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

    3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.

    4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatka, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.

    5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

    6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

    7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Czarnkowie (nr tel. 672552240 ) oraz organ prowadzący szkołę.

    8. Dalsz

    9. Diagnoza Neuroflow2020-04-29

    10. Rekrutacja na nowy rok szkolny2020-02-13

     Uwaga rodzice zainteresowani rekrutacją dzieci do przedszkola!!!

     Zgodnie z ustaleniami, macie Państwo dwie możliwości dostarczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola:

     1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku listem poleconym na adres placówki,

     2. Wrzucenie wypełnionego i podpisanego wniosku do skrzynki na listy przy wejściu do szkoły.

     Druk potwierdzenia woli jest zamieszczony na stronie rekrutacyjnej dla rodziców (w zakładce "Potwierdzenia woli zapisu dziecka")

      
      

      

    11. Grono pedagogiczne 2023-20242018-09-21

     Dyrektor: mgr Ewa Panek

     Edukacja wczesnoszkolna:  mgr Dominika Kaźmierczak, mgr Aleksandra Rychlik, mgr Karolina Podeszwa

     Język polski: mgr Sylwia Janik, mgr Marek Mikulski

     Język angielski: mgr Anna Mielczarek

     Język niemiecki: mgr Anna Wielgosińska

     Historia, Wiedza o społecczenstwie:  mgr Marek Mikulski

     Matematyka: mgr Bożena Ciupa

     Przyroda, Informatyka, Technika, Fizyka, Chemia: mgr Elżbieta Madeła

     Geografia: mgr Izabela Lamorska-Węgrzyn

     Biologia: mgr Marzena Morawiak 

     Plastyka, Muzyka: mgr Ewa Panek

     Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe: mgr Roman Majtyka 

     Religia: ks. Witold Bil

     Biblioteka szkolna: mgr Marek Mikulski, mgr Elżbieta Madeła

     Świetlica: mgr Beata Śmiałek

     Oddziały Przedszkolne: mgr Mirosława Graczyk, mgr Patrycja Szczepaniak

     Pedagog szkolny: Elżbieta Pawłowska

     Psycholog: Natalia Salamon

     Pedagog specjalny: Karolina Podeszwa

      

    12. Lista dzieci - klasa I2018-03-27

     W załączeniu litsa dzieci zakwalfikownych do klasy  I  Szkoły Postawowej im. Kmisji Edukacji Narodowej w Kurowie.

     Prosimy rodziców o wydukowanie i podpisanie oświadczenia woli ( w załączeniu), że dziecko będzie uczęszczało do klasy I w roku szkolnmy 2018/2019 do naszej szkoły i przniesienie do seretariatu szkoły.

    13. Lista dzieci - oddziały przedszkolne2018-03-27

     W załączeniu lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Turowie i w Kurowie.

     Prosimy rodziców dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 o wydrukownie oświadczenia woli ( w załączeniu) i przyniesienie do sekretariatu szkoły.

    14. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego2018-02-16

     Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Kurowie i Turowie na rok szkolny 2018/2019.

    15. Rekrutacja do szkoły2018-02-16

     Bardzo prosze o zapoznanie się z nowi zasadami rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2018/2019.

    16. Podaruj nam 1 procent swojego podatku2018-01-09

     Zachęcamy do  przekazywania 1% podatku na Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie. Jak to zrobić? Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

      

    17. Biblioteczne atrakcje2017-09-27

     Już wkrótce uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastycznych z udziałem autorki ilustracji do książek dla dzieci Marianny Oklejak. Warsztaty odbędą się 6 października w Filii Bibliotecznej w Turowie. Spotkanie zaplanowano w ramach programu "Rozpisani, oczytani z biblioteką obeznani!", który realizuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna W Wieluniu.
     To nie jedyne biblioteczne atrakcje, jakie czekają w najbliższych tygodniach uczniów SP w Kurowie. W ramach tego samego programu, finansowanego przez Fundację PZU przygotowywane jest na 10 października spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką. Na zakończenie bibliotecznego cyklu na terenie szkoły zaplanowano warsztaty kreatywnego pisania, które poprowadzi Jarosław Górski (17 października).

    18. Spotkanie z rodzicami2017-09-18

     W najbliższą środę, 20 września 2017 zapraszamy rodziców na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami

     W programie:

     1. Spotkanie ogólne

     2. Spotkania w klasach

     3. Wybór Rady Rodziców

     Początek zebrania o godzinie 17  

    19. Pedagog szkolny2017-09-10

     Pedagog szkolny pani Anna Wróblewska pełni dyżur w naszej szkole w czwartek w godzinach 8:00-15:00.

    20. Język angielski2017-09-06

     Zachęcam uczniów klasy VII do zapoznania się z informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (przykładowe zadania str.19).

     Anna Mielczarek

    21. Informacja dla rodziców2017-09-04

     Zapraszamy rodziców na spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym- 7 września o godzinie 17:00.

    22. Grono Pedagogiczne 2017-20182017-09-04

     Dyrektor: mgr Lidia Piwnicka

     Edukacja wczesnoszkolna:  mgr Danuta Frączyk, mgr Aleksandra Rychlik, mgr Ewa Kasprowska

     Język polski: mgr Sylwia Janik, mgr Marek Mikulski

     Język angielski: mgr Anna Mielczarek

     Język niemiecki: mgr Magdalena Małolepsza

     Historia:  mgr Danuta Frączyk

     Matematyka: mgr Lidia Piwnicka, mgr Anna Forenc

     Przyroda, informatyka, technika, fizyka, chemia: mgr Elżbieta Madeła

     Geografia: mgr Paweł Olejnik

     Biologia: mgr Marzena Morawiak, 

     Plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne: mgr Ewa Panek

     Religia: ks. Witold Bil

     Pedagog szkolny: mgr Anna Wróblewska

     Świetlica: mgr Beata Śmiałek

     Oddział Przedszkolny w Kurowie: mgr Mirosława Graczyk

     Oddział Przedszkolny w Turowie: mgr Patrycja Szczepaniak

      

    23. Plan zajęć w roku szkolnym 2017-20182017-09-04

    24. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego2017-09-01

     Zapraszamy wszystkich uczniów na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018, które odbędzie się w poniedziałek 04 września 2017 r. o godzinie 9:00.

    25. Kręci mnie bezpieczeństwo2017-06-22

    26. List Rzecznika Praw Dziecka2017-06-22

    27. Finał konkursu PLUSIK i MINUSIK2017-06-12

     Uczniowie, którzy uzyskali w konkursie co najmniej 30 pkt, zgodnie z regulaminem konkursu "PLUSIK i MINUSIK" otrzymują cząstkową ocenę celującą z matematyki. Ucznów tych zapraszam na finał konkursu, który odbędzie się 14 czerwca o godz. 8.00 w  klasie matematycznej. Wszystkim uczestnikom konkursu dziekuję za zmagania z zadaniami matematycznymi, a finalistom życzę otrzymania tytułu "Super Matematyk 2017 Szkoly Podstawowej w Kurowie"

    28. Festyn Rodzinny2017-05-28

     Rodzice, nauczyciele i uczniowie zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się na terenie szkoły w niedzielę     4 czerwca. Rozpoczynamy o godzinie 15:00, a w programie przewidziane są:

     • część artystyczna,
     • figloraj,
     • zabawy z harcerzami,
     • zgaduj-zgadula.

     Zapraszamy także na słodki poczęstunek oraz potrawy z grilla.

    29. List Ministra Edukacji Narodowej2017-05-22

     Szanowni Rodzice uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.

    30. Dzień Flagi2017-05-02

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało ciekawą i bogato ilustrowaną publikację pt. Biało-Czerwona. Jest ona praktycznym przewodnikiem, zawierającym m. in. informacje dotyczące sposobu i kolejności umieszczania flagi Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją.

    31. Informacja o wywiadówce2017-04-26

     Informujemy, że spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się 15 maja (poniedziałek) o godzinie 16:30.

    32. Rekrutacja zakończona2017-04-11

    33. Język angielski2017-04-05

      

     Zapraszamy wszystkich uczniów klasy 3

     do wzięcia udziału w konkursie „EASTER BASKET” (KOSZYK WIELKANOCNY).

    34. Lista dzieci przyjętych do przedszkola2017-04-02

    35. Rekrutacja na rok szkolny 2017-20182017-02-21

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2017/2018

      

     L.p.

     Czynność

     Postępowanie

     rekrutacyjne

     Postępowanie

     uzupełniające

     1.  

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     01 – 31.03.2017 r.

     12 – 26.05.2017 r.

     1.  

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     03 – 6.04.2017 r.

     27- 30.05.2017 r.

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     07.04.2017 r.

     31.05.2017 r.

     1.  

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     10 - 18.04.2017 r.

     do 3.06.2017 r.

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     20.04.2017 r.

     6.06.2017 r.

      

    36. Rekrutacja na rok szkolny 2017-20182017-02-21

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2017/2018

     L.p.

     Czynność

     Postępowanie

     rekrutacyjne

     Postępowanie

     uzupełniające

     1.

     Złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania do przedszkola (oddziału przedszkolnego)

     do 10.03.2017 r.

      

     2.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).

     01 - 31.03.2017 r.

     24.04 - 5.05.2017 r.

     3.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     03 - 06.04.2017 r.

     08 - 11.05.2017 r.

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     7.04.2017 r.

     15.05.2017 r.

     5.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     10 - 18.04.2017 r.

     do 19.05.2017 r.

     6.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     20.04.2017 r.

     22.05.2017 r.

      

    37. Informacja o wywiadówce2017-01-13

     Informujemy, że spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się 31 stycznia (wtorek) o godzinie 16:30.

    38. Szlachetna paczka2016-11-21

     Samorząd Uczniowski zachęca do udziału w akcji SZLACHETNA PACZKA!

     Zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy prowadzimy do 7 grudnia.

      

    39. Ubezpieczenie NWW2016-11-21

     Szanowni Państwo.

     W roku szkolnym 2016/2017 dzieci zostały ubezpieczone zgodnie z wolą rodziców w firmie AXA Direct. Numer polisy można otrzymać u wychowawcy klasy lub u przewodniczącej Rady Rodziców. W załączeniu warunki zgłaszania szkody i wniosek.

    40. Reforma edukacji2016-11-17

     Minister Edukacji Narodowej zachęca do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

    41. Informacja o wywiadówce2016-10-26

     Informujemy, że spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się 17 listopada 2016 (czwartek) o godzine 16:30.

    42. Plan zajęć w roku szkolnym 2016- 20172016-09-14

    43. Inauguracja roku szkolnego 2016-20172016-09-11

     Witamy w nowym roku szkolnym! Relację z uroczystego rozpoczęcia znajdziesz w zakładce wydarzenia.

    44. Wykaz podręczników 2016-20172016-09-02

    45. Lista dzieci przyjętych do przedszkola2016-05-16

    46. Rekrutacja do klasy I2016-03-04

    47. Rekrutacja do odziaów przedszkolnych 2016-03-04

    48. Bezpieczne technologie2015-12-13

     Telefony komórkowe, telewizja, tablety, komputery, internet to narzędzia oferujące możliwość rozrywki, edukacji lub kontaktu z bliskimi. Jest to jednak również przestrzeń w której dochodzi do wielu niepokojących zjawisk. Dlatego zachęcamy rodziców do zapoznania się z poradnikiem "Bezpieczne technologie".

    49. Rada Rodziców w roku szkolnym 2015-20162015-10-20

     przewodnicząca: Anna Sułkowska

     zastępca: Magdalena Urbanek

     skarbnik: Olga Wiśniewska

     sekretarz: Monika Szczukiecka

     Komisja Rewizyjna: Anna Kołaczek, Elżbieta Spychała, Lidia Spychała

      

    50. Grono Pedagogiczne 2015-10-18

     Dyrektor mgr Lidia Piwnicka

     Edukacja wczesnoszkolna  mgr Danuta Frączyk, mgr Aleksandra Rychlik, mgr Ewa Kasprowska

     Język polski mgr Sylwia Janik, mgr Marek Mikulski

     Język angielski mgr Anna Kania

     Historia, zajęcia techniczne mgr Danuta Frączyk

     Matematyka mgr Lidia Piwnicka

     Przyroda, informatyka mgr Elżbieta Madeła

     Plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne mgr Ewa Panek

     Religia ks. Witold Bil

     Świetlica mgr Beata Śmiałek

     Oddział Przedszkolny w Kurowie mgr Mirosława Graczyk

     Oddział Przedszkolny w Turowie mgr Patrycja Szczepaniak

                                                            

    51. Wykaz podręczników 2015-20162015-06-25

    52. Kolorowa Lokomotywa2015-06-17

     Wieluński Dom Kultury informuje, że rusza kolejna edycja projektu pn.
     KOLOROWA LOKOMOTYWA NA ZIELONYM SZLAKU- PROJEKT EKOLOGICZNO ARTYSTYCZNY DLA DZIECI Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO", który odobnie jak w latach poprzednich, jest partnerem tego wydarzenia i zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w tej niesamowitej wakacyjnej przygodzie.
     Szczegóły projektu:
     1. Zapisy odbywają się w Wieluńskim Domu Kultury do końca czerwca.
     2. Limit miejsc ograniczony do 80 osób (2 grupy po 40 osób).
     3. Terminy: pierwsza grupa 3,4,5 sierpnia; druga grupa 11,12,13 sierpnia 2015.
     4. Atrakcje: jeden dzień to wyjazd do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Łódzkiego ZOO; drugi dzień to wyjazd do jednego z Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (na miejscu wycieczka plus zajęcia:fotograficzne, malarskie, ceramika); trzeci dzień to zajęcia w Wieluńskim Domu Kultury.
     5. W załączeniu znajduje się karta uczestnika.
     6. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

     Szczegóły: Wieluński Dom Kultury
     Koordynator projektu: Malwina Paroń tel. 669-401-266; e-mail:
     m.paron@wdkwielun.pl


      

    53. Finał konkursu matematycznego2015-06-01

     Dziekuję wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie matematycznym "PLUSIK i MINUSIK" w roku szkolnym 2014/2015. Niestety do finału dobrnęło tylko czworo uczniow: Oliwia Nalichowska, Milena Małolepsza, Mateusz Marczak i Norbert Spychała, którzy systematycznie przez osiem miesięcy oddawali rozwiązania zadań - szkoda, że tak mało. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie ci otrzymują cząstkową ocenę celującą z matematyki. Finał konkursu odbędzie się 8 czerwca o godz. 9.45 w klasie matematycznej. Zapraszam .

    54. Lista dzieci przyjetych do klasy I2015-04-13

    55. Lista dzieci przyjętych do przedszkola2015-04-09

    56. DZIEŃ OTWARTY2015-02-24

     Zapraszamy przedszkolaków (sześcio- i siedmiolatki) wraz z rodzicami

     na Dzień Otwarty, który odbędzie się 19 marca 2015 o godz. 8:00.

      

      

    57. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych2015-02-23

     Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna na rok 2015/2016.

     Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  lub KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do oddziału przedszkolnego  u wychowawczyń w oddziałałach przedszkolnych w Turowie lub Kurowie. Wychowawczynie jak również dyrektor szkoły udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

    58. Rekrytacja do klasy I2015-02-23

     Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna do klasy I na rok 2015/2016.

     Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do szkoły u wychowawczyń w oddziałach przedszkolnych jak również w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby wychowawczynie i dyrektor szkoły udzielają wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

    59. Ferie w gminie Wieluń 20152015-02-01

     Atrakcje podczas ferii

      

    60. FERIE w szkole2015-01-30

     PIERWSZY TYDZIEŃ

     2 i 3 lutego – FIGLORAJ dla dzieci młodszych na hali WOSIR (ul. Częstochowska 10.00 - 18.00 wstęp bezpłatny)

     na basen i lodowisko dzieci przywożą rodzice


     2.02.2015 godz.  9.00-11.00                 Czytamy baśnie                                    Elżbieta Madeła                                                                


     3.02.2015 godz.  11.00-13.00             LODOWISKO                                           Witold Bil

                                    10.00-12.00            Matematyka na wesoło                      Lidia Piwnicka


     4.02.2015 godz.  9.00-11.00              Rozgrywki w tenisa stołowego          Ewa Kasprowska                                                               


     5.02.2015 godz.  9.00-11.00             Piłka siatkowa                                         Ewa Panek                                                                                        


     6.02.2015 godz.  9.00-10.00              BASEN                                                 Aleksandra Rychlik                                           


     DRUGI TYDZIEŃ

     na basen i lodowisko dzieci przywożą rodzice


     9.02.2015 godz.  9.00-11.00             Zabawy ruchowe                                Danuta Frączyk


     10.02.2015 godz.  11.00 – 13.00       LODOWISKO                                     Mirosława Graczyk


     11.02.2015 godz. 9.00-11.00          Gry stolikowe                                     Beata Śmiałek                                                                                                   


     12.02.2015 godz. 9.00-11.00          Bawimy się angielskim                      Anna Kania                                        


     13.02.2015 godz. 9.00 – 10.00       BASEN                                                Sylwia Janik                                       

      

      

    61. Rekreacyjny plac zabaw2015-01-24

     2-3 lutego w godzinach 10.00-18.00 będzie można skorzystać z rekreacyjnego placu zabaw.

     Atrakcje będą dostępne w Hali WOSIR w Wieluniu. Wstęp bezpłatny.

    62. Samorząd Uczniowski2014-12-25

     Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła, ciepła i rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą wiele szczęścia i pomyślności.

     Samorząd Uczniowski

      

    63. Harmonogram zajęć 2014-12-09

     W dniach 2 i 5 stycznia 2015 r., wolnych (zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1) odbędą sięw naszej szkole zajęcia opiekuńczo - wychowawcze :

     2 stycznia   godz. 8.00-11.00

     - zabawy ortograficzne -  p. Sylwia Janik

     - czytanie baśni - p. Elżbieta Madeła

     - gry planszowe - p. Beata Śmiałek

     2 stycznia    godz 11.00 - 14.00

     - zabawy plastyczne - p.Mirosława Graczyk

     - gry i zabawy ruchowe - p. Aleksandra Rychlik

     5 stycznia   godz. 8.00-11.00

     - gry in zabawy w języku angielskim-  p. Anna Kania

     - zajęcia plastyczne - p. Danuta Frączyk

     - zajęcia z piłki siatkowej - p. Ewa Panek

     5 stycznia    godz 11.00 - 14.00

     - zabawy plastyczne  - rysowanie na ekaranie - p.Ewa Kasprowska

     - gry planszowe - p. Witold Bil

     - zabawy matematyczne- p. Lidia Piwnicka

                                                                               ZAPRASZAMY

    64. Szlachetna paczka2014-11-25

     Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę w ramach akcji "Szlachetna paczka". Dla wybranej przez nas rodziny potrzebujemy min. środków czystości i produktów żywnościowych. Zbieramy też pieniądze, za które kupimy niezbędne rzeczy.  Zbiórkę prowadzimy do 11 grudnia.

      

    65. Dyskoteka andrzejkowa2014-11-20

     Samorząd Uczniowski zaprasza na dyskotekę andrzejkową

     27 listopada w godzinach 16:00-18:45. Cena biletu: 1 zł.

    66. Konkurs Prawa Dziecka Naszymi Oczami2014-11-20

     Konkurs plastyczny „Prawa Dziecka Naszymi Oczami” zostanie rozstrzygnięty w poniedziałek 24 listopada. Plakaty powinny być wykonane na papierze w formacie nie mniejszym niż A3. Technika wykonania pracy jest dowolna.

    67. Łamigłówki matematyczne2014-11-12

     Pomyśl trochę:

     na rozgrzewkę, dla odważnych, mnożenie pod górkę, koszmarne dzielenie,

    68. Darowizna na rzecz szkoły2014-10-27

     Dziękujemy wszystkim, którzy przkazali 1% podatku na rzecz naszej szkoły. W tym roku zebralismy 397 zł. Za pozyskane pieniądze zostaną zakupione lektury do biblioteki szkolnej. Nasz profil na FSMM.

    69. Rada Rodziców w roku szkolnym 2014-20152014-09-24

     W dniu 23 września na spotkaniu z rodzicami została wybrana Rada Rodziców na rok szkolny 2014/2015. W skład Prezydium Rady Rodziców weszli:

     przewodnicząca - Pani Małgorzata Spychała

     zastępca - Pani Anna Sułkowska

     skarbnik - Pani Olga Wiśniewska

     sekretarz - Pani Monika Wójcik

     Komisja Rewizyjna:

     Pani Małgorzata Kaczmarek, Pani Anna Kołaczek, Pan Dariusz Patacz

     Składka na Radę Rodziców została zachowana taka, jak w latach poprzednich.

    70. Nowe oblicze szkoły2014-09-15

     W tym roku bydynek naszej szkoły poddany został termomodernizacji – wartość całego zadania 541 718,00 PLN w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w wysokości 228 680,00 PLN. W sierpniu został zakończony I etap – szkoła została docieplona i zyskała nową elewację. W roku 2015 zostanie przeprowadzony II etap – wymiana kotłów CO i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

     Bardzo nam sie podoba nasza stara-nowa szkoła.

    71. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-08-29

     Zapraszamy uczniów i rodziców na uroczystą  inaugurację roku szkolnego 2014/2015 1 września na godzinę 9.00. Msza Święta z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele w Kurowie o godzinie 8.00.

     Autobus szkolny odjeżdża z Turowa o godzinie 7.20, z Piasków o  7.25, ze Srebrnicy o 7.30. Autobus powrotny  godz. 10.25.

    72. Finał konkursu PLUSIK i MINUSIK2014-06-04

     Finał szkolnego konkursu matematycznego "Plusik i Minusik" odbędzie się 13 czerwca o godz. 11.00 w klasie matematycznej.

    73. Wieluńska Akademia Siatkówki2014-06-03

     2 czerwca w Gimnazjum nr 2 został podpisany akt inauguracyjny powołania Wieluńskiej Akademii Siatkówki. Do akademii zgłosiło się 8 szkół z powiatu wieluńskiego w tym nasza szkoła. Czytaj wiecej  na naszemiasto.pl i um.wielun.pl

    74. Lista dzieci przyjetych do klasy I2014-04-14

    75. Listy dzieci przyjętych do przdeszkola2014-04-13

    76. Zaproszenie dla Rodziców2014-03-28

     W związku z przeprowadzaniem ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole. Zapraszam Rodziców do wypełnienia ankiety na temat naszej szkoły. zaproszenie w załączeniu.

    77. Ekolada 20142014-03-27

     Uczniowie klasy V Julia Kędzierska, Norbert Spychała i Mateusz Marczak wzięli udział w Ekoladzie. w tym roku organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach. 

     Więcej informacji o konkursie...

    78. Konkurs matemaryczny KANGUR2014-03-25

     W czwartek 20 marca 2014 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2014.

     Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
     - "Maluch"-klasa  4,
     - "Beniamin"-klasa 5 i 6.

     Trzymamy kciuki za naszych uczniów i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

    79. Dzień otwarty2014-03-20

     Zapraszamy jutro na dzień otwarty.

    80. Wieluń sprzyja2014-03-17

     Wieluńska karta Rodzin 3+

     Wieluńska Karta Seniora 65+

    81. Rekord na naszym profilu facebooka2014-03-09

     Mamy już ponad dwustu fanów na profilu facebooka naszej szkoły.

    82. Dzień Otwarty2014-03-03

     DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

     Wybór szkoły jest zawsze trudną i odpowiedzialną decyzją, warto zatem odwiedzić ją wspólnie z dzieckiem, zapoznać się z ofertą i zobaczyć panujące w niej warunki.

     PRZYJDŹCIE, ZOBACZCIE, ZDECYDUJCIE!

     JUŻ 21 MARCA W GODZ. 8.00 - 12.00 OTWIERAMY DLA WAS NASZE DRZWI

     • Odwiedźcie szkołę, w której talenty nie pozostają w ukryciu
     • Szkołę, w której uczniowie uzyskują dobre wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
     • Szkołę wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach unijnego projektu Pierwszaki” i „Możemy się różnić musimy mieś równe szanse”, „Radosna szkoła”.
     • Szkołę tętniącą życiem i wciąż nowymi pomysłami.
     • Porozmawiajcie z nauczycielami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

     NASZYM PRZYSZŁYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

     Piękną kolorową klasopracownię

     Zabawę w gromadzie zuchowej „WŁÓCZYKIJE”

     Opiekę świetlicową i salę zabaw dla najmłodszych dzieci

     Wyjazdy na wycieczki

     Nowo powstały plac zabaw

     Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów

     ZAPRASZAMY!!!  CZEKAMY NA WAS Z RADOŚCIĄ!!!

    83. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej2014-03-02

     Nasze uczennice Wiktoria Bykowska i Kornelia Urbanek bezkonkurencyjne w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum zajął również nasz absolwent Mateusz Wiktorek.  Czytaj więcej...

    84. Rekrutacja do klasy I2014-02-20

     Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna do klasy I na rok 2014/2015.

     Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do szkoły u wychowawczyń w oddziałach przedszkolnych jak również w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby wychowawczynie i dyrektor szkoły udzielają wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

    85. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych2014-02-20

     Powyżej w załączeniu dokumentacja rekrutacyjna na rok 2014/2015.

     Rodzice, którzy nie posiadają drukarki mogą odebrać potrzebne dokumenty tj. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  lub KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do oddziału przedszkolnego  u wychowawczyń w oddziałałach przedszkolnych w Turowie lub Kurowie. Wychowawczynie jak również dyrektor szkoły udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących nowych zasad rekrutacji.

    86. Rekrutacja na rok szkolny 2014-20152014-02-20

     Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy rekrutacyjnej i koniecznością opracowania zasad rekrutacji, zapisy do oddziałow przedszkolnych i kasy I rozpoczną się 3 marca.

     REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     REKRUTACJA DO KLASY I

      

    87. Prośba do rodziców2014-02-05

     Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku w rozliczeniu 2013 roku dla naszej szkoły. Naszym celem jest pozyskanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów. Dziękujemy za dotychczasowe odpisy.

     Informujemy, że dotychczas dzięki Państwa odpisom uzyskaliśmy:

     za rok 2010     - 354 zł – przeznaczono na zakup sprzętu sportowego

     za rok 2011     - 362,10 zł – przeznaczono na zakup lektur do biblioteki szkolnej

     za rok 2012     - 287 zł - przeznaczono na zakup pomocy dadaktycznych z matematyki

     Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku dochodowego to tylko wpisanie w zeznaniu podatkowym numeru  KRS 0000270261 CEL: (Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie).

     Wystarczy tak niewiele, aby spełnić nasze marzenia.

     Z poważaniem  - dyrektor szkoły - Lidia Piwnicka

    88. Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych2014-01-21

     W dniu 30 października 2013r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Program "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa,  w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.

     Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodziny Wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty są przyjmowane od 1 grudnia 2013r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.

     Wszelkie informacje, w tym regulamin, wniosek, wykaz instytucji, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl.

     Informacje o powyższym zakresie udzielane są przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej. Pani Izabela Czarnecka-Makyeyeva oraz Pani Marta Kurowska, nr tel. 42-203-48-67 adres e-mail karta@rcpslodz.pl

      

    89. Ferie w naszej szkole2014-01-16

    90. Matematyka nie musi być nudna2014-01-15

      

     Ucz się z przyjemnością, matematyka nie musi być nudna. Portal dla szóstoklasistów oraz tych uczniów klas młodszych, którzy chcą się dobrze przygotować do SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY.

    91. Konkurs Matematyczny2014-01-10

     W dniu dzisiejszym 11 uczniów klas IV-VI przystapiło do I etapu Miedzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA. Na poziomie kazdej klasy uczniowie mieli do rozwiazania 15 zadań. Zadania nie były łatwe.

     Rozwiązania zostały wysłane, czekamy na wyniki i wszystkim życzymy powodzenia w przejściu do II etapu.

     W konkursie brało udział 103 264 uczniów z Polski.

    92. Orszak Trzech Króli2014-01-03

     Zachęcamy do uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli, który będzie miał miejsce 6 stycznia w Wieluniu. Wydarzenie rozpocznie się o 14:00 mszą w kościele św. Józefa. Następnie orszak ulicami miasta przejdzie do budynku hali sportowej przy ul. Częstochowskiej. Więcej o wydarzeniu na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej.

    93. Jarmark Bożonarodzeniowy2013-12-23

     Nasze artystki z kalsy IV na Wieluńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

     O jarmarku czytaj na stonie Gminy Wieluń. i na stronie Radia Ziemi Wieluńsiej.

    94. Gminny Konkurs Plastyczny2013-12-15

     Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych gminy Wieluń

     do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

     „Dziecko w ruchu drogowym”

    95. Szlachetna Paczka2013-12-07

     Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się z nami do akcji „Szlachetna Paczka”. W ciągu zaledwie tygodnia udało nam się zebrać ponad 1000 złotych. Kwota ta pozwoliła na zaspokojenie wszystkich potrzeb rodziny. Więcej na http://sp-kurow.pl/wydarzenia/113

    96. Góra grosza2013-12-01

     Samorząd Uczniowski przypomina o akcji "Góra grosza". Monety zbierane są codziennie. Więcej na http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=8

    97. Szlachetna paczka2013-12-01

     Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów i rodziców do wzięcia udziału w akcji  "Szlachetna paczka". Potrzeby rodziny, której chcemy pomóc w załączniku powyżej.

    98. Podziękowania dla darczyńców2013-11-22

     Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za przekazanie 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2012 rok na rozwój naszej szkoły. Dziękujemy Fundacji Studenckiej "Młodzi-Młodym" za rozliczanie tej darowizny. Szkoda tylko, że tak niewielu rodziców przychyliło się do naszej prośby. W tym roku uzyskaliśmy 287 zł, za te pieniądze zostały zakupione pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki. Dziękujemy.

     Uczniowie z pomocami na zajęciach matematyki.

    99. Wyróżnienia dla naszych uczniów2013-10-26

     Sukces naszych uczniów w projekcie artystyczno - ekologicznym  Łódzkiego Domu Kultury Kolorowa Lokomotywa. Uczeń klasy V Norbert Spychała otrzymał wyróżnienia w konkursie sztuki ludowej i rękodzieła „Sztuka bliska naturze” oraz w konkursie plastycznym „Przyroda wokół nas”. Wyróżnienie otrzymał również nasz tegoroczny absolwent Mateusz Wiktorek w konkursie fotograficznym „Natura oczami dziecka”.

     Wyróżnionym uczniom gratulujemy, jest nam szczególnie miło gdyż chłopcy byli jedynymi nagrodzonymi z Wielunia.

    100. Ustawa sześciolatkowa2013-10-25

     11 października Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r., zwaną ustawą sześciolatkową.
     W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań dotyczących edukacji najmłodszych,  Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas przesyła list zawierający informacje dotyczące ww. przepisów oraz apel o właściwe przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wychowania i opieki.

    101. Pochodzenie nazw miejscowości2013-10-22

     Ciekawe informacje o Ziemi Wieluńskiej.

    102. Nagroda Burmistrza Wielunia2013-10-18

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Wielunia Janusz Antczak  w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Radowskiego wręczył nagrody dyrektorom szkół oraz  nauczycielom. W gronie wyróżnionych  znalazła się nasza Pani Dyrektor Lidia Piwnicka. Gratulujemy!

     Więcej na  http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2035542,dyrektorzy-i-nauczyciele-z-gminy-wielun-odebrali-nagrody,7038670,id,t,zid.html#galeria

    103. Złoty Medal za Długoletnią Słuzbę2013-10-18

     Z przyjemnością informujemy, że pani Lidia Bałon otrzymała  złoty Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenia te są przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

     Więcej na http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2035178,nauczycielskie-odznaczenia-w-sieradzu-przyznane-pracownikom,7035758,id,t,zid.html#galeria.

    104. Dzień Edukacji Narodowej2013-10-13

     W tym szczególnym dniu, Dniu Edukacji Narodowej, chcielibyśmy złożyć wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły najszczersze życzenia. W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzymy samych pogodnych dni, cierpliwości, wytrwałości, radości i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz z Nas - uczniów ! Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształcenia naszych charakterów, potrzebne są nam wzorce i Wy Drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami. Chcielibyśmy również podziękować Wam za trud , serce oraz wkład wniesiony w naszą edukację i wychowanie .

                                                                                                                                                                                                                          Samorząd Uczniowski

    105. EKOPHONE- TWÓJ TELEFON MÓWI ZA CIEBIE2013-09-27

      

     Zbieramy zużyte, stare telefony komórkowe bez baterii.  Stan techniczny nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. Punkt zbiórki znajduje się przy sklepiku szkolnym.

     Zadbajmy o nasze środowisko!                           Samorząd Uczniowski

    106. DYSKOTEKA SZKOLNA2013-09-26

      

         Zapraszamy na dyskotekę  z okazji Dnia Chłopaka  

     PONIEDZIAŁEK 30.09.13  16:00-18:45 CENA BILETU: 1 zł

     Samorząd Uczniowski

    107. Serwis pomocny dzieciom2013-09-11

     POLECAMY PORTAL o nazwie PISUPISU.pl. Na jego łamach najmłodsze dzieci mogą śmiało podjąć się nauki literek i pisania na klawiaturze. Starsze - usprawnić pisanie korzystając z przygotowanych w tym celu zabaw. A dużym proponujemy sprawdzić szybkość, z jaką piszą przy użyciu klawiatury.
     Klawiatura na  stronie nie jest wyłączną atrakcją! Znajdziecie tam także oryginalne bajki i zabawy słowne pomagające w nauce czytania, trudne słownictwo oraz ortograficzne wyjątki, które trzeba zapamiętać.

      

    108. Fredrowanie2013-09-03

     „Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

     Serdecznie zachęcamy do udziału w czytaniu dzieł Aleksandra Fredry! Zapraszamy do włączenia się do tegorocznej odsłony akcji „Narodowe Czytanie” i przybycia do naszej szkoły 6 września o godzine 10. 

      

    109. 95 - lat OSP w Kurowie2013-07-01

     30 czrwca 2013 r. odbyły się obchody jubileuszu 95-lecia OSP w Kurowie połączone z zakończeniem projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej oraz z Urzędu Miasta Wielunia "Odnowa centrum miejscowości Kurów". Nasi uczniowie uświetnili uroczystość występami artystycznymi oraz wzięli udział w konkursie plastycznym  "Strażak dniem i nocą zawsze przyjdzie nam z pomocą".

     Galeria zdjęć na stornie Radia ZW.

    110. Prymus naszej szkoły2013-06-26

     26 czerwca odbyło sie spotkanie Burmistrza Wielunia z prymusami szkól Gminy Wieluń. Z naszej szkoły w spotkaniu udział wzięła Nicola Szczukiecka tegoroczna absolwentka. Nicola na swoim świadectwie ukończenia szkoły uzyskła średnią ocen 5,77 i 38 pkt na sprawdzianie kompetencji. Nicola otrzymała dyplom gratulacyjny i nagrodę książkową. My również gratulujemy.

    111. Zaśpiewajcie na cześć Pana2013-06-15

     10 czerwca nasze przedszkolaki wystąpiły na scenie w Wieluniu razem z "Arką Noego". Była to nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii przedszkoli na  Przeglądzie Piosenek zespołu ARKA NOEGO pod hasłem: ”Zaśpiewajcie na cześć Pana” w ramach Dni Wiary Na Ziemi Wieluńskiej.

     Zdjęcia i Film ze wspólnego występu z Arką Noego.

    112. Bezpieczne wakacje2013-06-12

     W związku ze zbliżającymi się wakacjami, w celu rozszerzenia i wsparcia działań profilaktycznych dotyczących bezpiecznego korzystania z wypoczynku nad wodą uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu zostały zamieszczone materiały profilaktyczne dotyczące powyższgo zagadnienia.

     Nie zapominajmy o tym, aby:

     nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu – najczęściej toną osoby pijane;
     nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
     nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
     po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy;
     nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;
     nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
     nie skakać do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
     dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;
     podczas skurczu mięśni nie wpadać w panikę. Kiedy coś takiego nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma nikogo takiego, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie wyprostować nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu.

     Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy sprawić aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

    113. Reaguj masz prawo2013-06-10

     27 maja 2013 roku wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO.  Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

     Więcej o kampanii na: www.jakreagowac.pl

    114. Grunt to bezpieczeństwo...2013-06-06

     Jaki jest stan bezpieczeństwa Polski? Jakie zmiany możemy prognozowaćw perspektywie 20 lat? Jakie wynikają stratrgiczne kierunki kształtowania bezpieczeństwa Polski? Jak powinnismy się do tego przygotować? Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała ona na podstawie wyników prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), który był pierwszym tego typu przeglądem zrealizowanym w Polsce.

    115. Podręczniki2013-06-04

     W zakładce podręczniki na 2013-2014 znajdziecie Państwo wykaz podręczników dla każdej klasy, które będą obowiązywały w naszej szkole w roku 2013/2014.

    116. Zuchy zwiedziły Ziemę Kaliską2013-05-19

     16 maja odbyła się sesja terenowa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu, na którą zaproszono zuchy ze Szkoły Podstawowej w Kurowie. Młodzi radni i zuchy cały dzień spędzili na poznawaniu walorów Ziemi Kaliskiej.  galeria zdjęć

    117. Turniej Bezpieczeństa Ruchu Drogowego2013-04-19

      Dzisiaj  w Turnieju Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego wśród blisko stu uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu wieluńskiego znaleźli się i nasi uczniowie: Kuba Nagły, Amadeusz Urbanek i Mateusz Wiktorek. Jak co roku uczestnicy turnieju rozwiązywali test i prezentowali  rowerowe umiejętności, niestety w tym roku w deszczu. Myślę, że to właśnie deszcz przeszkodził naszym dzielnym chłopcom w zdobyciu miejsca medalowego,          Galeria zdjęć

    118. EKOLADA 20132013-04-19

     26 kwietnia w naszej szkole spotykają sie uczniowie wszystkich szkół podstawowych Gminy Wieluń w ramach Gminnego Konkursu Ekologicznego Po raz pierwszy w konkursie ekologicznym EKOLADA uczniowie spotkali się w roku 2004, gospodarzem imprezy nasza szkoła, apomysłodawcą imprezy p. Elżbieta Madeła. Zaproszone do udziału zostały zaledwie 4 szkoły, te w których działały szkolne koła LOP. Dziś dawni uczestnicy są już studentami, a historia zatoczyła koło i EKOLADA ponownie wróciła do naszej szkoły, już jako Gminny Konkurs Ekologiczny. Dziś jest to impreza, w której biorą udział wszystkie szkoły naszej gminy. Co roku uczniowie spotykaja się w innej placówce. Organizatorzy przygotowują zadania z zakresu ważnych problemów ekologicznych. W tym roku uczniowie będą zmagać się z zagadnieniami dotyczącymi zdrowego odżywiania, a hasło przewodnie brzmi „Dużo wiem i zdrowo jem”. Każdy uczestnik trzyosobowej reprezentacji szkoły musi rozwiązać test, a później czekają go jeszcze zadania grupowe Konkurs został objęty patronatem przez Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka. Tegoroczny konkurs Ekolada jest elementem realizowanego przez naszą szkołę Programu Edukacji Zdrowotnej „Żyj mądrze – zdrowo i sportowo”.

    119. Sukces matematyczno-przyrodniczy2013-04-18

     Drużyna z naszej szkoły w składzie: Nikola Szczukiecka, Mateusz Wiktorek, Artur Rachubik zakwalifikowali się do finału VI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego "PRYZMAT 2013"  Gratulujemy .

     Lista zakwalifikowanych szkół.

    120. Sprawdzian kompetencji 20132013-04-04

     Dziś 22 uczniów naszej szkoły napisało swój pierwszy egzamin. Na wyniki trzeba będzie poczakać do 27 maja. Sądząc po minach i relacjach uczniów sprawdzian nie należał do najłatwiejszych. Wielu uczniom zabrakło czasu. W załączeniu dzisiejszy sprawdzian, teraz na spokojnie można usiąść i ocenić swoją pracę.

     Wszystkim życzę 40 punktów w maju.

     - Lidia Piwnicka

    121. Sprawdzian Szóstoklasisty2013-04-02

    122. Palma Wielkanocna2013-03-26

     20 marca 2013 r. w Wieluńskim Domu Kultury podsumowano V. edycję konkursu plastycznego związanego z tradycjami obchodów Świąt Wielkanocnych. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły palmy wykonane przez Wiktorię Kędzię z klasy V, Zuzannę Szczukiecką z klasy III, Darię Kubis i Emilię Cegiełkę z klasy II. Nasze palmy chociaż bardzo piękne nagród nie otrzymały. Dziewczynkom dziękujemy za udział w konkursie.

     Palmy Wielkanocne można oglądać w sali widowiskowej WDK do środy 27 marca 2013 r. w dni powszednie w godzinach pracy placówki.

    123. II miejsce w Powiatowym Turnieju2013-03-22

     Mateusz Wiktorek uczeń klasy VI zajął drugie miejsce w Powiatowym Turnieju Pożarniczym ”Młodzież zapobiega pożarom”. Tylko jednego punktu zabrakło do zwycięstwa. Opiekunce p. Ewie Panek i Mateuszowi serdecznie gratyulujemy. Galeria zdjęć z turnieju na stronie Radia ZW

    124. PRÓBA ZESPOŁU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO2013-03-22

     PONIEDZIAŁEK 14:15    Zapraszam    Iwona Kania

    125. Maraton Szóstoklasisty2013-03-20

     Już po raz drugi odbył sie "Maraton Śzóstoklasisty". Organizatorem była nasza zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa w Masłowicach. Naszą szkołę reprezentowali Nicola Szczukiecka, Wiktoria Porażka i Mateusz Wiktorek. z wychowawczynią p. Ewą Panek. Nie udało nam sie jednak zdobyć medalowego miejsca. Powalczymy za rok. Maraton zorganizowała nasza zaprzyjaźniona szkoła w Masłowicach.

    126. Dzień otwarty w szkole2013-03-18

     DRODZY RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

     Wybór szkoły jest zawsze trudną i odpowiedzialną decyzją, warto zatem odwiedzić ją wspólnie z dzieckiem, zapoznać się z ofertą i zobaczyć panujące w niej warunki.

     PRZYJDŹCIE, ZOBACZCIE, ZDECYDUJCIE!

     JUŻ 21 MARCA W GODZ. 8.00 - 12.00 OTWIERAMY DLA WAS NASZE DRZWI

     • Odwiedźcie szkołę, w której talenty nie pozostają w ukryciu
     • Szkołę, w której uczniowie uzyskują dobre wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
     • Szkołę wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach unijnego projektu Pierwszaki” i „Możemy się różnić musimy mieś równe szanse”, „Radosna szkoła”.
     • Szkołę tętniącą życiem i wciąż nowymi pomysłami.
     • Porozmawiajcie z nauczycielami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

     NASZYM PRZYSZŁYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

     Piękną kolorową klasopracownię

     Zabawę w gromadzie zuchowej „WŁÓCZYKIJE”

     Opiekę świetlicową i salę zabaw dla najmłodszych dzieci

     Wyjazdy na wycieczki

     Nowo powstały plac zabaw

     Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów

     ZAPRASZAMY!!!  CZEKAMY NA WAS Z RADOŚCIĄ!!!

    127. Sukces Eryka2013-03-12

     Nasz uczeń Eryk Borń, reprezentujący Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu zajął 2 miejsce w kategorii  SOLO 6-9 lat w Wieluńskim Dance. Więcej o Wieluńskim Dance.

    128. Mam kota na punkcie mleka2013-03-07

       

       Nasza szkoła przystąpiła do programu "Mam kota na punkcie mleka". Patronat honorowy nad kampanią objęło Misnisterstow Edukacji Narodowej.

         Więcej o programie na stronie www.mamkotanapunkciemleka.pl.


      

    129. CZYTAJ O NAS2013-02-26

     http://www.tugazeta.pl/1,tutaj-talenty-nie-pozostaja-w-ukryciu,8035.html

    130. Ekolada 20132013-02-26

              Gminny Konkurs Ekologiczny pod patronatem Burmistrza Wielunia

                    Ekolada 2013

      

     „Dużo wiem i zdrowo jem”

     Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych gminy Wieluń do udziału w konkursie EKOLADA 2013, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Dużo wiem i zdrowo jem”.

       Regulamin i materiały dla uczestników w załączeniu

    131. ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2013-02-19

     Zapraszam na próbę 19.02. godz.11:00, 20.02. godz.13:30           Iwona Kania

    132. Volley Project2013-02-06

     Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Volley Project"  Fundacji Mariusza Wazłego.

       Stworzony przez Mariusza Wlazłego projekt dedykowany jest głównie dla dzieci i młodzieży. Celem programu jest kompleksowe wsparcie zawodników sportu siatkówki w działaniach propagujących sport i jego najlepsze zasady (np. zasady gry fair play, wytrwałość w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, zaangażowanie)  wśród dzieci i młodzieży. Innym elementem programu jest również wdrażanie, rozpowszechnianie oraz nagradzanie kulturalnego dopingu, który w dzisiejszych czasach jest niezwykle rzadki. Odbiorcami tych działań będą dzieci i młodzież cierpiąca często w dzisiejszych czasach na brak autorytetów. Sportowiec, taki jak Mariusz Wlazły, może stanowić doskonały wzór dla młodych ludzi, jak realizować swoje marzenia ciężką pracą, wyrzeczeniami, ale także umiejętnością współpracy w zespole i wsparciem dla młodszych kolegów. Kreowanie takich właśnie  wartości jak sumienność czy wytrwałość stanowi nie tylko podstawę sukcesu sportowego, ale jest także podstawą kształtowania charakteru młodego człowieka, który nawet jeśli nie będzie wiązał swojej przyszłości zawodowej ze sportem zawodowym, to z pewnością takimi wartościami ukształtowanymi w młodości będzie się kierował w swoim życiu zawodowym czy rodzinnym. To także grupa przyszłych świadomych, kulturalnych kibiców, którzy już dziś w przypadku siatkówki mogą być wzorem w kontekście zachowań kibiców np. piłki nożnej.

     Czytaj więcej i zobacz nas na portalu http://www.fundacjawlazlego.pl/

    133. Ćwicz aby zostać MISTRZEM2013-02-06

     Jeśli przygotowujesz sie do egzaminu na kartę rowerową możesz poćwiczyć:

     http://eti.agh.edu.pl/brd/

     a tu znajdziesz testy:

     http://spkurow.pl/nowa/karta/index.htm

     Na tej stronie znajdziesz wiele zadań matematycznych. Wejdź i ćwicz a zobaczysz efekty.

     http://www.matzoo.pl/

     http://matmag.pl/

     Zadania powtórzeniowe przed sprawdzianami i pracami klasowymi

     testy on - line dla klasy Iv   http://gwo.pl/strefa-ucznia-m23

     testy on - line dla klasy V    http://gwo.pl/strefa-ucznia-m24

     testy on - line dla klasy VI    http://gwo.pl/strefa-ucznia-m25

    134. FERIE ZIMOWE2013-02-05

     Atrakcje na ferie przygotowane przez Gminę Wieluń.

     http://www.um.wielun.pl/index.php/dzieci-i-mlodziez/344-ferie-zimowe-w-wieluniu

    135. Zapisy do przedszkola i I klasy2013-02-05

     W marcu trwają zapisy dzieci do klasy I naszej szkoły oraz do oddziałów przedszkolnych w Turowie i Kurowie. Wnioski do pobrania z naszej strony internetowej i u pań: Mirosławy Graczyk i Patrycji Szczepaniak. Do oddziału przedszkolnego w Kurowie przyjmujemy 6-latki i 5-latki a do oddziału przedszkolnego w Turowie przyjmujemy 6-latki, 5-latki i 4-latki.

     W dniu 21 marca na godz. 8.15 zapraszamy rodziców i dzieci na "Dzień otwarty" w naszej szkoły

    136. II Rodzinny Turniej klas I-III2013-02-05

     O zmaganiach naszych uczniów i ich rodziców czytaj na portalu Gminy Wieluń.

     http://www.um.wielun.pl/index.php/dzieci-i-mlodziez/343-rodzinna-rywalizacja-w-atmosferze-olimpiady

    137. Zarządzenie dyrektora szkoły 20132013-01-23

    138. ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2012-12-13

     Zapraszam na próbę 17 grudnia (poniedziałek)o godz. 14:15 Iwona Kania
    139. I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM2012-12-07

     Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje

     wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom

     za udział w zbiórce prezentów dla dzieci z Domu Dziecka.

     Dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałą współpracę!!!

    140. ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY2012-12-04

     Zapraszam na próbę 6 grudnia (czwartek)o godz. 14:20 Iwona Kania
    141. I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM2012-12-03

      

     w dniach 4-7 grudnia Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę słodyczy i przyborów szkolnych  dla dzieci z Domu Dziecka

    142. 112- tu szukaj pomocy2012-11-26

     Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kurowie zapraszają na I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "112- tu szukaj pomocy" pod patronatem Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka Konkurs odbędzie sie w dniu 01.12.2012 w hali WOSiR w WIELUNIU ul.Częstochowska 35 Początek godzina 10:00
    143. Góra Grosza2012-11-25

     Po raz kolejny bierzemy udział w zbiórce „Góry Grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka. Jeszcze jednym bardzo ważnym celem było uświadomienie naszym uczniom, że każda drobna moneta może pomóc ich potrzebującemu koledze lub koleżance. Monety zbierane są codziennie przez uczennice z Samorządu Uczniowskiego.
    144. ZESPÓŁ WOKALNO - INSTRUMENTALNY2012-11-05

     serdecznie zapraszam na próbę w dn. 8.11.2012 [czwartek] o godz. 14.20 Iwona Kania
    145. Zespół wokalno-instrumentalny.2012-09-19

     zapraszam na próbę w środę 26. 09. o godz. 14.30. Koncert zespołu w Wieluńskim Domu Kultury odbędzie się 27. 09. o godz. 11.00 – odjazd busem spod szkoły ok. godz. 10.15
    146. Narodowe czytanie Pana Tadeusza2012-09-01

     W dwusetną rocznicę wydarzeń opisanych w dziele Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, zainaugurowana została ogólnopolska akcja „Narodowe czytanie Pana Tadeusza”. W tym samym momencie, w wielu miastach w Polsce, rozpocznie się czytanie polskiej epopei narodowej. Jest to ogólnopolska akcja organizowana pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

      

     Koordynatorem akcji w Wieluniu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, która zaprasza wszystkich wielunian 8 września, na wspólne odświętne czytanie mickiewiczowskiej epopei.

     Deklamacje poematu w wykonaniu polityków, duchownych, dziennikarzy, bibliotekarzy oraz aktorów Koła Teatralnego działającego przy MiGBP w Wieluniu, przeplatane będą pytaniami sprawdzającymi znajomość treści Pana Tadeusza.

     Od godz. 15.00 akcja wspólnego czytania rozpocznie się równolegle w 12 szkołach w Gminie Wieluń. Następnie delegacje z tych placówek spotkają się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie będzie miał miejsce finał akcji.

     O godzinie 17:00 epilog epopei odczyta Burmistrz Wielunia Janusz Antczak. W trakcie spotkania koncert na skrzypcach wykona wielunianka Eryka Suchan. Przedsięwzięcie uatrakcyjnią scenki z poematu w wykonaniu aktorów Koła Teatralnego działającego przy MiGBP w Wieluniu.

      

     Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej akcji,

     do naszej szkoły 8 września na godz. 15.00.

     - zaczynamy polonezem w wykonaniu uczniów:

     - zapoznanie z życiem i twórczością A. Mickiewicza

     - krótki wstęp, wprowadzenie uczestników w przebieg wydarzeń „Pana Tadeusza”

     - czytanie fragmentów przez lektorów (uczniowie, absolwenci, nauczyciele, rodzice)

     - w tle prezentacja multimedialna z ilustracji, z filmu „Pan Tadeusz”

     - konkurs na najlepszy strój z epoki – wyłonienie delegacji do biblioteki

     - kończymy arią sopranistki p. Iwony Kani (absolwentki naszej szkoły)

      

      

    147. CZYTAJĄCA SZKOŁA2012-06-28

      

     Jesteśmy CZYTAJĄCĄ SZKOŁĄ - realizujemy program CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM!

     Drodzy Rodzice!

     Kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. Kto nie czyta, nie nadąża za zmianami we współczesnym świecie, ponieważ ciągle lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus i zagrożeń. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować w dzieciństwie, czytając dzieciom.

     Pragnąc rozbudzić ten nawyk w naszych uczniach od września 2012  roku przystąpiliśmy w do programu „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM". Zachęcamy rodziców, aby codzienne czytanie stało się w ich domach trwałym i systematycznym rodzinnym zwyczajem. Mamy nadzieję, że i w naszej szkole będzie można zaobserwować efekty wprowadzenia programu. Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

     Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

    148. BIAŁO-CZERWONY DZIEŃ SPORTU2012-06-26

     28 CZERWCA rozpoczynamy o godzinie 9:00. W programie:

     - zawody młodszych klas,

     - wyścigi szeregów reprezentacje klas IV,V,VI

     - dwa ognie (rozgrywki pomiędzy klasami),

     - rozgrywki w piłkę nożną chłopców,

     - rozgrywki w piłkę siatkową.

     - spotkanie z Mariuszem Wlazłym

     Zakończenie- godzina 13:15.

      

      

    149. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty2012-06-02

      Wyniki naszych uczniów na przestrzeni 12 lat w załączeniu.

    150. Szkoła na Bursztynowym Szlaku2012-04-26

     08.05.2012 w nazej szkole odbyło sie podsumowanie programu „Szkoła na Bursztynowym Szlaku".

     Program „Bursztynowego Dnia”:

     09:00- Przedstawienie działań podjętych w ramach realizacji ogólnopolskiego programu

     „Szkoła na Bursztynowym Szlaku”

     09:10- Spotkanie „bursztynową” piosenką i wierszem

     09:40- Warsztaty plastyczne

     11:00- Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Wielunia

     Janusza Antczaka „Europejskie Święto Bursztynu w Wieluniu”

     11:30- Czytanie legend związanych z powstaniem bursztynu przez zaprozonych gości

     11:50- Incenizacja legendy o powstaniu bursztynu.

     12:15- Bursztynowy konkurs wiedzy.

    151. Wyniki gminnego konkursu plastycznego2012-04-24

     W dniu 24 kwietnia jury w składzie p. Bogusław Abramek i p. Magdalena Kopańska wyłoniło zwycięzców w Gminnym Konkursie Plastycznym pod patronatem Burmistrza Wielunia „Europejskie Święto Bursztynu”.

     Zwycięzcami  w kategorii szkół podstawowych zostali:

     1. Michał Tomczyk Szkoła Podstawowa w Rudzie

     2. Ilona Marzec Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu

     3. Monika Zwiech Szkoła Podstawowa w Kurowie

     W kategorii gimnazjów:

     1. Kinga Lewandowska Gimnazjum nr 2 w Wieluniu

     2. Kacper Kaczmarek Gimnazjum nr 1 w Wieluniu

     3. Maciej Łyskawa Gimnazjum nr 2 w Wieluniu

     Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy.

    152. Zarządzenia dyrektora szkoły2012-03-08

    153. Obietnica zuchów2012-02-17

     Gromada zuchowa wraz z drużynowymi zaprasza na obietnicę zuchową.

     Uroczystość odbędzie sie w naszej szkole 27 lutego oo godz. 17.00. Zuchy wraz z opiekunami bardzo serdecznie dziekują wszystkim, dzięki którym można było zakupić mundury zuchowe.

     Sponsorami naszych mundurów są:

     - Rada Rodziców

     - Rada Sołecka w Kurowie

     - OSP w Kurowie

     - Pan Mariusz Kaczmarek

     - Panu Sławomir Kaftan

     - ks. proboszcz Witold Bil

     - Rejonowy Bank Spóldzielczy w Lututowie

     - PKS Wieluń

     Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.


      

    154. Konkurs matematyczny2012-01-23

    155. Szkoła w Kurowie odkrywa talenty2011-12-30

     Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie znalazła się na utworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej liście „Szkół odkrywców talentów”. Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez MEN Rokiem Odkrywania Talentów dlatego na tej liście mogła znaleźć się tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwijaniu jego talentów. http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-szkola-odkrywcow-talentow. W zgłoszeniu wysłanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele szkoły opisali szeroką gamę dodatkowych zajęć. Wśród nich znajdują się koła językowe, plastyczne, muzyczne i aktorskie oraz zajęcia sportowe. Te ostanie zaowocowały między innymi pierwszym miejscem w Turnieju PGE Kinder Cup „Siatkówka z Gwiazdą”. MEN, oceniając zgłoszenia szkół brało MEN pod uwagę właśnie organizację zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, warsztatów, zawodów sportowych oraz osiągnięcia uczniów. W województwie łódzkim Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało taki tytuł 54 szkołom. W powiecie wieluńskim jedynie dwa.

    156. Rusza nasza strona WWW2010-12-28

     Od stycznia 2012 roku uruchomiliśmy naszą stronę internetową